اردک سر حنایی

نام علمی : Aythya Ferina

نام انگلیسی:  Pochard    

نام فارسی: اردک سر حنایی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتی متر طول دارد. پیشانی بلندش با شیب تندی به منقار نسبتا بلندش متصل می شود و فاقد تاج سر است. در پرنده ی نر، سر و گردن بلوطی رنگ، سینه سیاه، زیر تنه و رو تنه خاکستری کمرنگ و منقارش آبی کمرنگ است که قاعده و تو ک آن سیاه است. پرنده ی نر، در حالت تولک، به ماده شباهت پیدا می کند، با این تفاوت که اندکی خاکستری تر است.

در پرنده ی ماده ، سر و سینه قهوه ای کمرنگ، چانه و نوار چشمی کمرنگ تر و منقارش به رنگ تیره است که انتهای آن سیاه است. تفاوت پرنده ی ماده با ماده ی اردک سر سیاه و اردک سیاه کاکل، در کمرنگی دور منقار چانه است. این پرنده به ندرت به ساحل می آید و اغلب روی آب به سر می برد.

صدا: صدای پرنده ی نر، سوت مانند و در پرنده ماده به صورت خشنی «کررا-کررا» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده به ندرت و عمدتا در تالاب ها، دریاچه های بزرگ ، که اندکی پوشش گیاهی دارد، و آب های داخلی به سر برده و در نیزارها یا کنار ساحل ، درون پوشش گیاهی متراکم آشیانه می سازد . در ایران در اغلب مناطق تالابی که اندکی پوشش گیاهی داشته باشد، دیده میشود.

حفاظت: میزان شکار این پرنده باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نظرات بسته شده است.