انتقال و ذخیره اطلاعات نرم افزار Map Source

و بالعکس رد و GPS به دستگاه MapSource نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپا ها می توانند از
بدل شوند
با Garmin خود و دیگر دستگاه های شرکت GPS نکته:جهت اطلاع از نحوه ارتباط دستگاه
کامپیوتر به کتابچه راهنمای آن مراجعه نمایید.با مراجعه به کتابچه راهنما می توانید دریابید به چه
روشهایی داده را می توانید انتقال دهید

داده ها به روشهای متعددی که در لیست زیر می آیند قابلیت انتقال دارند
قالبیت پدذیرش نقاط ،مسیر ها،ردپا ها و نقشها را از طریق GPS  حافظه های داخلی دستگاه
در صورت امکان دارا می باشند. USB و یا Serial Port
در صورت امکان.کارتهای USB و یا Serial Port از طریق SD  انتنقال به حافظه های نوع
قابلیت Garmin شرکت GPS ذخیره تمامی داده ها را می پذیرند،اما بعضی از دستگاه های
خواندن انواع داده ها را دارند
در آن ذخیره Garmin USB data card که داده بوسیله Garmin  کارتهای حافظه
می گردند، در بعضی از دستگاه هاقابلیت ذخیره انواع داده ها را دارند ولی بعضی دیگر فقط
نقشه ها را در خود ذخیره می کنند
به کامپیوتر متصل Card Reader که توسط Garmin  کارتهای ذخیره غیر از کارتهای
شما چه نوع کارت حافظه ای را پشتیبانی می کند،این کارتها GPS می گردد.بسته به اینکه
باشند.که در این صورت فقط نقشه ها قابلیت انتقال دارند. SD یا CF می تواند
یا حافظه های داخلی دستگاه.فقط نقشه ها Garmin iQue در SD  کارتهای ذخیره نوع
رادارند.نقشه ها توسط فایل اجرایی iQue قابلیت انتقال به Map Source توسط
به این حافظه منتقل می شود.کاربران این نوع کارتها می توانند ردپا ها موجد در HotSync
انتقا Map Source به نرم افزار HotSync این کارتهای حافظه را توسط فایل اجرایی
دهند
یا حافظه های داخلی دستگاه.نقشه Garmin cf Que در SD کارتهای ذخیره نوع
ها،نقاط و ردپا ها قابلیت انتقال دارند ولی مسییر ها در حال حاضر توسط این نوع کارتها
پشتیبانی نمی شوند
Working with Garmin Data Cards
می توان به کارت های حافظه انتقال داد.تمامی Map Source انواع داده را با استفاده از نرم افزار
می Garmin کارتهای حافظه قابلیت پذیریش این داده ها را دارند ولی فقط تعدادی از دستگاه های
قابلیت خواندن نقشه ها را دارند. Garmin توانند انواع این داده را بخوانند.هرچند تمام دستگاه های
بدان نیاز است،آمده است. Map Source در ادامه دستوراتی در هنگام انتقال داده های نرم افزار

شما از این ویژگی GPS شما را ندارند، مگر اینکه GPS نکته:انواع داده قابلیت انتقال به دستگاه
برخوردار باشد.
 انتقال فقط نقشه ها به کارت حافظه:کارت حافظه قبل از اضافه شدن نقشه جدید می بایست
بطورکامل پاک شده باشد
 انتقال نقشه هامانند دیگر انواع داده(نقاط،مسیرها و ردپاها): کارت حافظه قبل از از اضافه شدن
نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپا های جدید می بایست بطورکامل پاک شده باشد
 انتقال نقاط،مسیر ها و ردپاها(بجز نقشه ها):از دو روش می توان انجام داد )اگر کارت حافظه
موجود دارای نقشه باشد،نقشه را بر روی آن نگه می داریم و سایر داده ها مانند نقاط و مسیر
ها و ردپا ها را پاک کرده و داده های جدید را جایگزین آن می کنیم. )اگر کارت حافظه
دارای نقشه نباشد،آن را بطور کامل پاک کرده و داده های جدید را جایگزین می کنیم
Transferring Data from MapSource to a device:
GPS به دستگاه MapSource  انتقال اطلاعات از نرم افزار
و یا کارتخوانها Garmin نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپا قابلیت انتقال بر روی دستگاه های همخوان با
Transferring and دارند.جهت اطلاعات بیشتر به MapSource را توسط نرم افزار
مراجعه نماید. Saving MapSource Data


To transferring Data from MapSource to a device:

 در ابتدا چک کنید دستگاه روشن بوده ، و نیز به کامپیوتر متصل باشد
شما از کارت حافظه استفاده می کند،چک شود کارت حافظه GPS درصورتیکه دستگاه
نباشد. Pre-programmed نصب شده باشد و از نوع کارتهای حافظه
انتخاب نمایید. Transfer را از منوی Send to Device گزینه
 درصورتیکه دستگاه در لیست نمایش داده نمی شود،نوع آن را انتخاب نمایید و یا جهت
دستگاه MapSource کلیک کنید.هنگامی که نرم افزار Find Device جستجو بر روی
را شناسایی کرد، نوع دستگاه در لیست مشاهده می شود
به صورت پیش فرض تمام پورت های سریال را جهت شناسایی MapSource نکته: نرم افزار
نمایید که Transfer Preference Tab دستگاه جستجو می کند.در صورت نیاز می توانید در
Setting Preferences کدام پورت سریال مورد جستجو قرار گیرد.جهت اطلاعات بیشتر به
مراجعه نمایید
ارسال کنید بررسی کنید. GPS آیتمی هایی را که می خواهید به دستگاه
نکته:اگر گزینه های مورد نظر خاکستری رنگ باشند،این داده ها در دستگاه شما قابل استفاده نیستند و
نمی بایست انتخاب شوند
را انتخاب نمایی.داده های مورد نظر شما به دستگاه ارسال می شوند. Send گزینه
نکته:اگر نقشه ارسالی به دستگاه از قبل رمزگشایی نشده باشد،با پیامی مواجه می شوید که از شما می
حذف نوده و مجددا سعی نمایید.برای اطلاعات بیشتر به Map set خواهد این نقشه را از
مراجعه نمایید. Creating and Using Map Sets
نکته: قبل از انتقال نقشه به دستگاه جهت حفظ داده های قبلی آنها را از دستگاه خارج سازید.در
صورت بازنویس داده های این کارتها با داده های جدید،آن داده ها قابل جایگزینی یا بازیابی مجدد
نخواهند بود

Transferring Data to MapSource from Device
MapSopurce به نرم افزار GPS انتقال اطلاعات از دستگاه


از روی دستگاه های MapSource نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپاها قابلیت انتقال به نرم افزار
Transferring and Saving را دارند.جهت اطلاعات بیشتر به Garmin همخوان با
مراجعه نماید. MapSource Data
جاری می MapSource نکته:داده های منتقل شده از روی دستگاه به داده های قبلی که بر روی
باشد اضافه می شوند.اگر نیازی به اضافه شدن داده های جدید ندارید،یک فایل جدید را قبل از انتقال
انتخاب نمایید و سپس اطلاعات جدید را از دستگاه File > New اطلاعات جدید از گزینه
بخوانید
To transfer Data to MapSource from Device:
 در ابتدا چک کنید دستگاه روشن بوده ، نیز به کامپیوتر متصل باشد و دستگاه انتقال دهنده بر
تنظیم شده باشد (در صورت قابل اجرا بودن).جهت دستورالعمل ها Garmin روی وضعیت
خود مراجعه کنید. GPS بیشتر به کتابچه راهنمای دستگاه
انتخاب نمایید. Transfer را از منوی Receive From Device  گزینه

 درصورتیکه دستگاه در لیست نمایش داده نمی شود،نوع آن را انتخاب نمایید و یا جهت
دستگاه MapSource کلیک کنید.هنگامی که نرم افزار Find Device جستجو بر روی
را شناسایی کرد، نوع دستگاه در لیست مشاهده می شود
به صورت پیش فرض تمام پورت های سریال را جهت شناسایی MapSource نکته: نرم افزار
نمایید که Transfer Preference Tab دستگاه جستجو می کند.در صورت نیاز می توانید در
Setting Preferences کدام پورت سریال مورد جستجو قرار گیرد.جهت اطلاعات بیشتر به
مراجعه نمایید
ارسال کنید را بررسی کنید. MapSource  آیتمی هایی را که می خواهید به
نکته:اگر گزینه های مرد نظر خاکستری رنگ باشند،این داده ها قابل استفاده در دستگاه شما نیستند و
نمی بایست انتخاب شوند
منتقل می شود. MapSource کلیک نمایید.اطلاعات به Receive بر روی گزینه
Saving Your Data
می توان داده ها را بر روی کامپیوتر ذخیره نمود.نقشه ها،نقاط،مسیر MapSource توسط نرم افزار
ایجاد کرده اید به مانند نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپا های MapSource هایی که شما با نرم افزار
شما قابلیت ذخیره سازی دارند.فرمت این فایل ها بصورت پیش فرض GPS ثبت شده توسط
خواهد بود. Garmin GPS Database Version2(.gdb).
To save MapSource data on your PC:
انتخاب نمایید. File را از منوی Save  گزینه
 نام فایل و محل ذخیره آن را بر روی کامپیوتر وارد نمایید
ذخیره می شود. .gdb کلیک نمایید.فایل مورد نظر با پسوند Save  بر روی
و یا فایل با فرمت Garmin GPS Database Version اطلاعات میتوانند با فایل به فرمت
.txt که توسط نگارش قدیمی تر نرم افزار پشتیبانی می شوند)ذخیره گردندهمچنین با فرمت ) .mps
.dxf یا .gpx و نیز فزرمت های Excel و Word جهت استفاده در پردازشگر

To save MapSource data as an .mps, .txt, .gpx, or dxf file:
 ذخیره اطلاعات با فرمت های مختلف


انتخاب نمایید. File را از منوی Save  گزینه
 نام فایل و محل ذخیره آن را بر روی کامپیوتر وارد نمایید
انتخاب نمایید. Save As Type  فرمت مورد نظر فایل خروجی را از
کلیک نمایید.فایل مورد نظر ذخیره می شود. Save  بر روی
Opening Saved Data
 خواندن اطلاعات ذخیره شده


.gdb جهت دیدن نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپا های ذخیره شده ،می بایست فایل ذخیره شده با فرمت
باز نمایید.زمانی که شما اقدام به باز کردن فایل ذخیره شده می نمایید MapSource را با نرم افزار
پیامی مبنی بر ذخیره کردن اطلاعات جاری برای شما به نمایش در می آید
To open a saved MapSource file:
انتخاب نمایید. File را از منوی Open  گزینه
انتخاب نمایید. Files of Type را از لیست ALL Files فرمت فایل مورد نظر یا
 فایل مورد نظر را در کامپیوتر هود جستجو نمایید
باز می شود. MapSource کلیک نمایید.فایل در Open  بر روی

نظرات بسته شده است.