باغ معصومیه، بیرجند

این باغ در روستایی به همین نام در نزدیکی بیرجند قرار دارد. این روستا توسط «امیر معصوم خان خزیمه» (حسام الدوله) احداث شد و به معصومیه معروف شد.

حسام الدوله در این روستا باغ بسیار بزرگی احداث کرد و در آن درخت های فراوان کاج و میوه کاشت و بنای مفصل و ارگ گونه ای نیز در آن ساخت.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.