باقرقره دم دراز ( کوکر دم دراز )

نام علمی : Syrrhaptes Paradoxus

نام انگلیسی:  Pallas's Sandgouse     

نام فارسی: باقرقره دم دراز ( کوکر دم دراز )

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 36 سانتیمتر طول دارد. بال هایش بلند و باریک و در محل خم بال خمیده است. در میان با قرقره ها بلندترین دم را داراست . در هر دو جنس، زیرتن و زیر بال ها نخودی خاکی رنگ است که در عقب آنها نوار پهن سیاهی دیده می شود. بهترین مشخصه ای این پرنده در پرواز، زیر تنه ی نخودی با لکه های فراوان وبلند با حاشیه ی سفید، گردن آبی خاکستری است. د ر پرنده ی ماده، پس گردن خالدار و در پرنده ی نر، نوار سینه ای کمرنگی آن را از پایین سینه جدا می سازد. صورت نارنجی مایل به زرد است.

صدا: صدای این نپرنده در پرواز، کوتاه و شبیه «کو-رو،کو-رو- کو –تو-رو » یا «کوکه ریک – کوکه ریک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیابانی ، استپی و اراضی بایر و کشاورزی به سر می برد در ایران، زمستان ها، ندرتا در شمال شرقی (ترکمن صحرا) دیده می شود.

حفاظت: شکار این پرنده باید تحت کنترل کامل باشد.

نظرات بسته شده است.