باقرقره ی شکم بلوطی ( کوکر شکم بلوطی )

نام علمی : Pterocles Exustus

نام انگلیسی:  Chesnut bellied Sandgouse    

نام فارسی: باقرقره ی شکم بلوطی ( کوکر شکم بلوطی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر از با قرقره ی شکم سفید است. پرواز با شکوهی دارد و هنگام پرواز به واسطه ی زیر تنه و زیر بال های بلوطی رنگش تیره دیده می شود. در پرنده ی نر، این تیرگی، تا حدود سینه قهوه ای کمرنگ است، امتداد یافته و با رنگ سر، که نخودی زرد است. تضاد خاصی را نشان می دهد. نوار سیاه و باریکی نیز در سینه دیده می شود. در پرنده ی ماده شکم و زیر دم قهوه ای بلوطی با راه راه سیاه عرضی است،که به سینه ی قهوه ای راه راه ، منتهی شده و در حد واسط آنها نوار نخودی پهنی وجود دارد. در پرنده ی نر، روتنه و بال های قهوه ای مایل به زرد باخال های درشت روشن و در پرنده ی ماده خال های تیرخ ی قهوه ای رنگی که به صورت نوارهای عرضی کاملا پشت بال ها را پوشانده است، دیده می شود. دم درهر دو جنس بلند و پاها ازپرهای روشنی پوشیده شده است .

صدا: صدای این پرنده، در پرواز و روی زمین کوتاه و نارک شبیه «که ویت – که ویت- که ویت اوروه- که ویت توروه » و به تدریج بلندتر و آهنگین شده به صورت «گه تار- گه تار» شنیده می شود.

 زیستگاه: این پرنده در مناطق نیمه بیاباین با پوشش گیاهی پراکنده و عمدتا از کنار اراضی کشاورزی به سر برده و بر روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، در مناطق جنوب شرقی فراوان و درسایر نقاط، به نسبت کمتر، دیده می شود.

حفاظت: با وجود اینکه آخرین حد گسترش این پرنده در مناطق جنوبی تا مرکزی ایران است، اما در جمعیت های نسبتا فراوان دیده شده و چنانچه از شکار بی رویه ی آن جلوگیری شود و کم و بیش تحت کنترل قرار گیرد مشکل حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.