بررسی گویش دهستان جبل

در این مطالعه به بررسی گویش تعدادی از روستاهای( مزرعه بالا، عباس اباد، کریم آباد، دخر اباد، مجید اباد و بوران) دهستان جبل واقع در بخش کوهپایه استان اصفهان پرداخته شده که به لحاظ تلفظ و کاربرد واژگان دارای شباهت فراوانی هستند این روستاها در 32 درجه و 77 تا 32 درجه و 81 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 54 دقیقه تا 52 درجه و 59 دقیقه طول شرقی واقع شد ه اند. دهستان جبل یکی از دهستان های استان اصفهان می باشد که در 90 کیلومتری شمال شرقی شهر اصفهان واقع شده است و در 40  کیلومتری شمال کویر ورزنه و دشت سجزی قرار گرفته است و از آنجاییکه که در حاشیه کویر و همچنین در مرکز ایران قرار گرفته است گویش ساکنین این دهستان جزو گویش نواحی مرکزی ایران و کویر نشینان ایران محسوب می گردد.

شکل شماره(1) موقعیت دهستان جبل و همچنین روستاهای مورد مطالعه را در استان اصفهان نشان می دهد.           

 

 

منبع: نگارنده

بررسی گویش روستاهای مورد مطالعه

گویش مناطق کویری جزیی از گویش های مرکزی ایران می باشد و " گویش های مرکزی ایران بر گویش هایی اطلاق می شود که در روستاها و شهرک های مرکزی ایران و آبادی های حاشیه کویر از حوالی قم تا حوالی یزد و کرمان و نزدیک شیراز متداول است"(سپنتا،1375: 83-84). بررسی گویش یک ناحیه و حتی یک روستای بسیار کوچک کار بسیار دشوار ی می باشد چرا که این گویش و زبان، دوران های تاریخی متعددی را پشت سر گذاشته و از زبان اقوام و ملل مختلفی تاثیر پذیرفته است ، بررسی این روستاها هرچند به ظاهر بی اهمیت است اما به قول دکتر باستانی پاریزی که می گوید " بارها و بارها من نوشته ام و گفته ام که یکی از عوامل مهم نگارش یک  تاریخ بزرگ اجتماعی برای ایران در گرو اینست که دهات و روستاها و بخش های کوچک و بزرگ این مملکت به صورت دقیق و منظم و در سطحی گسترده مورد بررسی قرارگیرد و نتایج این بررسی چاپ و منتشر شود ،‌مجموعه این اجزاء بعدها می تواند منبع اصلی و مایه پر سود برای نگارش تاریخ اجتماعی ایران بر اصول تحقیقات و نظرات جدید قرار گیرد(باستانی پاریزی، 1376 :1) . روستاهای مورد بررسی از آنجاییکه در استان اصفهان واقع شده است و استان اصفهان حکومت های مختلفی را پشت سر نهاده است و تاثیر کمی از انها  پذیرفته اما به هر حال" نشانه ای که از قدمت اصفهان در دست داریم گویش مردم اصفهان و دیگر روستاها و دهستانهای این منطقه است که بازمانده اصل و دگرگون و ساییده شده گویشهای باستانی مانند اوستایی، پارسی باستان و سکایی و زبان پارسی میانه مانند پهلوی، پارسیک و سغدی می باشد"(شفقی، 1353 :179) و یا به قول محمد علی جناب در الاصفهان  که " زبان اهل اصفهان_ عموما فارسی معمولی ایران است مگر یک عده بسیار کمی لغات خصوصی دارند. در جرقویه و اواخر رودشت و بعضی دهات کوهستانی سده ماربین نزدیک شهر گز و برخوار زبان مخصوص دارند که سایر مردم نمی فهمند. اسم این زبان ولایتی است و چون اکثر لغات ان پهلوی است که عموم زرتشتیان استعمال می کنند "(جناب، 1376 : 95) و در طی برسی و مقایسه ای که گویش این روستاهای مورد مطالعه با شهر های جرقویه ، گز و برخوار صورت گرفت تقریبا به جز چند واژه که ان هم در طرز تلفظ تفاوت داشت ، تفاوت آنچنانی مشاهده نگردید.

  جدول شماره(1) تعدادی از واژگان هم ریشه گویش مردم این روستاها را با گویش پارسی پهلوی نشان می دهد.

 

راهنما

 

 )     (ā=آ  )Š  )       ( ش   = ē )       (ū = او )  (  اِ  = č   )   (چ = ­ x = خ)

 

 

 

جدول شماره(1): تعدادی از واژگان هم ریشه با زبانهای باستانی

معنی فارسی

تلفظ محلی

نحوه تلفظ

توضیحات

آرد

آرت

ārt

هم پیوند با واژه artak در زبان پهلوی

آوردن و بردن

آرتمن و برتمن

ārtemon o bartemon

هم ریشه با   āwarēt در زبان پارسی باستان

عروس

آروس

āros

واژه پارسی از ریشه اوستایی آرِزَ

انبار

اَمبار

ambār

از واژه hambārā در پارسی باستان

سیرابی

اَشگمبه

aŠgambe

هم ریشه با aškumbak در زبان پهلوی

ابر

اِور

evr

هم ریشه با awr در زبان پهلوی

شتر

اُشدر

oŠdor

همریشه با واژه uštr در زبان پهلوی و uxštra در زبان اوستایی

شمردن

اُشمار

oŠmār

هم ریشه با ošmar در زبان پهلوی

بردن

بَرتِمُن

Bartemon

هم پیوند با bartan در زبان پهلوی

برادر

بِرا

berā

هم ریشه با brād در پارسی میانه

پسر

پُره

pore

دگرگون شده واژه puhr در پارسی میانه

تخمه

تُم

tom

همان tohm در پارسی میانه

شغال

تورِه

tūre

هم ریشه با turak در زبان پهلوی

زن

جین جی

jinji

هم پیوند با jani در زبان اوستایی

داشتن

دارتِمُن

dārtemon

هم ریشه با daret در پارسی باستان

دانه

دُن

Don

هم ریشه با danak  در زبان پهلوی

دروغ

دورو

dūrū

هم ریشه با drow در پارسی میانه

سوراخ دم در

دِمادُن

demadon

هم پیوند با damitan در زبان پهلوی

ظرف حمل آب

دول

dūl

هم ریشه با dul  در زبان پهلوی

سم

سُمب

somb

هم ریشه با sumb در زبان پهلوی

گوشه

سوک

sūk

هم ریشه با  suk  در زبان پهلوی

سوار

سووار

sūvār

هم ریشه با asuwār در زبان پهلوی

کارد

کارت

kārt

هم ریشه باcārt در زبان پهلوی

کدخدا

کت خودا

katxūdā

هم ریشه با katakxuatay در پهلوی

کوچک

کَس

Kas

هم ریشه با kas در زبان پهلوی

خانه

کییه

Kiye

هم ریشه با katau در زبان پهلوی

کیسه حمل بار

گاله

gāle

هم پیوند با gvamal در زبان پهلوی

گرد

گرت

gart

هم ریشه با gart  در پهلوی

انجام دادن

کَرتِمُن

Kartemon

هم ریشه با kartan  در زبان پارسی باستان

گوسفند

گوسبند

gūsbend

هم ریشه با gospand در زبان پهلوی

گوگرد

گوگَرت

gūgart

هم ریشه با gogart  در پهلوی

لب

لِو

lev

هم پیوند با laf  در زبان پهلوی

مادر

ماما

māmā

هم ریشه با m ām در زبان پهلوی

ماده

مایِه

māye

هم ریشه با  mayag در زبان پهلوی

مردن

مَرتِمُن

martemon

هم ریشه با murtan در پهلوی

مرده

مَرتِه

marte

هم پیوند با marta در پارسی باستان

باران

وارُن

vāron

هم ریشه با vārān در پهلوی

صدای جیغ بچه

وانگ و وانگ

vāng o vāng

هم ریشه با    wang در پارسی میانه

بچه

وِچِه

veče

هم ریشه با  večvak در پهلوی

بدتر

وَتِر

vadter

بخش نخست هم پیوند با wad در پارسی میانه

برف

وَرف

varf

دگرگون شده vafr در پهلوی

بیست

ویسا

Visa

هم ریشه  vista در اوستایی

بیشتر

ویش

viŠ

هم ریشه weš در پارسی باستان

ما

هاما

hāmā

دگرگون شده amāh  در پارسی میانه

خشک

هُشکِه

hoŠkeh

هم ریشه hoška در اوستا

گردو

یوز

yūz

دگرگون شده goz در پهلوی

 

منبع:‌ شفیعی نیک آبادی، 1376.

 

 

منابع

 

1- باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم، 1376.پیکان بر سر پیکان، بر گرفته از کتاب گرکویه (علی شفیعی نیک آبادی) ، انتشارات غزل، چاپ دوم

2- جناب ، محمد علی،1376.الاصفهان، ترجمه محمد رضا ریاضی، انتشارات میراث فرهنگی، چاپ اول

3- سپنتا، ساسان، 1375.بررسی آزمایشگاهی چند گویش مرکزی و لهجه اصفهانی، فصلنامه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ، سال دوم، شماره دوم .

4- شفیعی، نیک آبادی، علی، 1376. گرکویه، انتشارات غزل، چاپ دوم

نظرات بسته شده است.