بیابانهای استان بوشهر از جنبه خاکشناسی

با استفاده از محدودیت‌های خاکشناسی برشمرده نسبت به جداسازی مناطق بیابانی استان بوشهر از دیدگاه خاکشناسی اقدام گردید. این محدودیت‌ها شامل شوری، قلیائیت، کفه‌های رسی و سله بسته، گچ و حضور رگوسول‌ها می‌باشد که در ذیل به آنها پرداخته شده است.

– خاکهای شور

شوری خاک که نشان دهنده مجموع املاح خاک می‌باشد در شناسایی خاک‌های مناطق بیابانی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. هرچند به نظر می رسد که در تقسیم‌بندی خاک‌های شور بایستی تجدیدنظر کلی صورت گیرد. چراکه بعنوان مثال در استان بوشهر بسیاری از خاک‌های مورد استفاده کشاورزی، دارای شوری بیشتر از استانداردهای موجود است. با استفاده از روش وزنی که اساس آن امتیازدهی به اعماق خاک بمنظور تعیین شوری میانگین خاک است، نسبت به جداسازی خاک‌های شور اقدام گردید بر اساس نتایج بدست آمده بیش از 650 هزار هکتار از اراضی استان جزء خاک های شور می باشد

– خاک‌های قلیایی

نسبت جذب سدیم (SAR) نیز در تعیین خاک‌های بیابانی از غیربیابانی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس مطالعات انجام شده، خاک‌های قلیایی استان بوشهر معمولاً دارای شوری بالایی نیز هستند و جزء خاک‌های شور و قلیایی قلمداد می‌شوند. بر اساس مطالعات انجام شده حدود 270 هزار هکتار از خاکهای استان مشکل قلیائیت دارند.

– خاک‌های رسی و سله بسته

بالا بودن درصد رس در خاک موجب ایجاد حالت سله و درنتیجه محدودیت رشد گیاهان می‌شود. بالا بودن رس موجب کاهش نفوذپذیری، نامناسب شدن تهویه خاک و نهایتاً عدم وجود ساختمان مناسب خاک می‌شود. بر اساس مطالعات انجام شده بیش از 342 هزار هکتار از اراضی استان دارای خاک های رسی و سله بسته می باشد.

– گچ

حضور زیاد گچ در طول پروفیل خاک بعنوان یک عامل محدود کننده به شمار رفته و نشان دهنده شرایط بیابانی در یک منطقه است. وجود تشکیلات زمین شناسی حاوی گچ مانند آغاجاری و گچساران سبب حضور گچ در طول پروفیل شده است. با استفاده از روش میانگین وزنی، خاک‌های دارای متوسط وزنی 35 درصد بیابانی، خاک‌های دارای متوسط وزنی 15 تا 35 درصد نیمه بیابانی محسوب می شوند. بر این اساس در بیش از 6200 هکتار از ارضی استان خاک های گچی مشاهده می گردد.

بر اساس اطلاعات بدست آمده بیش از یک میلیون هکتار از اراضی استان بوشهر از نظر خاکشناسی در زمره خاک های بیابانی به شمار می روند. در جدول زیر مساحت هر کدام از محدودیت های موجود در خاک های استان آمده است. لازم به ذکر است در برخی اراضی دو یا سه محدودیت مشاهده می شود. لذا هم پوشانی در برخی موارد اجتناب ناپذیر است.

نظرات بسته شده است.