جغد جنگلی

نام علمی : Strix Aluco

نام انگلیسی:  Tawny Owl    

نام فارسی: جغد جنگلی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط، فاقد گوش، سر بزرگ و پر جثه و چشم ها سیاه است. در دو شکل خاکستری و قرمز قهوه ای دیده می شود. روتنه نقطه نقطه ای سیاه که در پایین خط دار است. در پرهای پرواز و دم رگه های به رنگ تیره، که معمولا یکدست است. مشاهده می شود. خط بالی سفید و پرهای پوششی، هنگام نشستن، به شکل مشخصی با دو رگه ی کمرنگ سفید دیده می شود. صفحه ی صورت، در شکل خاکستری آن نیمه گرد با زمینه ی خاکستری و در شکل قهوه ای، قرمز آجری رنگ است. بال ها به نسبت کوتاه به نظر می آید. در پرواز، سر بزرگ و بال ها گرد، به رنگ تیره دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده ی نر،هنگام انجد قلمرو خواهی، شبیه «هو-اوه-هوو-هوو-هوو-و-و-و-و» و در پرنده ی ماده ، در پاسخ ، صدایی تیز و شبیه «کی- ویک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رجنگل های قدیمی، پارک ها و باغ های بزرگ به سر برده و حتی د رشهرها نیز دیده می شود و در سراخ درختان یا آشیانه های متروک پرندگان بزرگ، آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در مناطق جنوبی دریای خزر، شمال غرب و غرب مرکزی به صورت بومی و نسبتا فراوان دیده می شود.

حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.