خفگی با گاز کربنیک

گاز کربنیک از سوختن مواد آلی و تجزیه آنها ایجاد میگردد . انسان و حیوانات در اثر تنفس از طریق ریه گاز کربنیک خارج می نمایند . مقدار گاز کربنیک در هوا خیلی کم است و اگر مقدار آن در هوای تنفسی به ده درصد برسد ایجاد علائم شدید و قطعی خفگی مینماید . ازدحام در اطاقهای در بسته و پر دود , محلهای شلوغ با پنجره های بسته ایجاد این نوع مسمومیت می نماید علائم مسمومیت عبارتند از سردرد شدید , ریزش عرق , تار شدن چشمها , سرگیجه , لرزو بالاخره اغما و مرگ .

کمک های اولیه همانست که در خفگی با اکسید دو کربن گفته شد. (بخش مسمومیت استنشاقی )

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.