دارکوب بال سفید

نام علمی : Dendrocopos Leucopterus

نام انگلیسی:  White winged Woodpecker    

نام فارسی: دارکوب بال سفید

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد و از نظر اندازه شبیه دارکوب بزرگ و دارکوب سوری است، با این تفاوت که نر و ماده همشکل نبوده و شکل ظاهریشان نز با هم تفاوت دارد. از سایر دار کو ب های ابلق، به واسطه ی سفیدی بسیار بزرگتر خط بالی و رگه های پهن سفید روی شاهپرهای ثانویه متمایز می شود. همچنین از دارکوب سوری، به واسطه ی نوار سیاه حاشیه ی سرو گردن، و از دارکوب بزرگ، به واسطه ی سر و زیر تنه ی سفید روشن و لکه ی سفید روشن و لکه ی سفید گردن تمیز داده می شود. در پرنده ی نر، پس سر و زیر دم قرمز و پیشانی سفید است.

صدا: صدای این پرنده به خوبی شناخته نشده است.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های برگ ریز یا خزان کننده با درختان قدیمی و پوسیده و همچنین جنگل های قدیمی سوزنی برگ به سر برده و در سوراخی که در درخت ها ایجاد کرده آشیانه می سازد. در ایران ، به تعداد اندک د رمنتهی الیه شمال شرقی دیده شده، اما برای تعیین دقیق پراکندگی آن، نیاز به بررسی بیشتری است.

حفاظت: در حال حاضر، پیش از هر اقدامی، شناسایی وضیعت و پراکندگی این پرنده ی مورد نیاز است تا بر اساس آن بتوان برای حفاظتش برنامه ریزی کرد.

نظرات بسته شده است.