دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه)

نام علمی : Jynx Torquilla

نام انگلیسی:  Wryneck    

نام فارسی: دارکوب قهوه ای (دارکوب راه راه)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و رنگ پرو بال و ویژگی رفتاریش شبیه شبگردهاست. هب دلیل توانایی و سازگاریش در مخفی شدن مشکلات فراوانی درتشخیص و بررسی این پرنده به وجود می آورد. حالت افتادن این پرنده به داخل پوشش گیاه، یاد آور سنگ چشم دم دراز یا سنگ چشم پشت سرخ ماده است. اغلب در حال تغذیه درون پوشش گیاهی نزدیک سطح زمین به سر می برد. روتنه قهوه ای خاکستری با لکه های عرضی قهوه ای تیره، تارک قهوه ای، بال ها قهوه ای گل باقلابی، دم بلند و خاکستری قهوه ای با راه راه قهوه ای تیره زیرتنه خاکستری نخودی با راه راه قهوه ای تیره که در نزدیکی گردن و گلو، راه راه ها فشرده تر است، دیده می شود. روی درخت با دو جفت انگشت جلو و دو عقب می نشیند.

صدا: صدای این پرنده، آهنگین و بلند شبیه «وی –وی –وی » شنیده می شود. چ

زیستگاه: این پرنده در جنگل های باز ،؛باغ ها، پارک ها واراضی بوته زار و مخروبه به سر برده و در سوراخ های طبیعی درختان آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها به تعداد اندک د رشمال غربی به صورت عبوری در نقاطی که زیستگاه های مناسب داشته باشد، دیده می شود. به صورت اتفاقی در اطراف مشهد نیز دیده شده است.

حفاظت: تنها خطری که این پرنده را تهدید می کند، انهدام زیستگاه ها، بخصوص جنگل های ارسباران و احتمالا نواحی درختی مرز ترکیه است، بنابراین، باید نسبت به حفاظت از مناطق زیستگاهی و انجام مطالعاتی در جهت شناخت بیشتر آن، توجه شود.

نظرات بسته شده است.