درباره Wetland (باتلاق)

Wetland اكوسیستمی متغیر و در نوسان است كه اغلب در منطقه حد واسط و در وجه تقابل دو نوع زیستگاه آبی و خشكی تشكیل می شود و معمولا دارای عناصر هر دو نوع اكوسیستم است. به عبارت دیگر، منطقه گذار بین اكوسیستم آبی و خشكی است، جایی كه زمین به صورت موقت و دوره ای یا به صورت دائمی با آب پوشیده شده است ، به گونه ای كه بیشتر این اكوسیتمها دارای سطوح متغیری از آب در طول یك فصل ویا حتی در طول سال هستند. به عنوان مثال در طول تابستان بسیار خشك اند اما در زمستان بسیارپرآبند. بسیاری از این اكوسیستمها در مناطقی موجودند كه محل تجمع آبهای سطحی است یا جایی است كه آبهای زیر زمینی به سطح زمین راه می یابد. اكوسیستمهای Wetlandاغلب از نظر تنوع زیستی، اندمیسم وتولید بسیار غنی هستندوپذیرای جمعیت وسیعی از پرندگان، پستانداران، دوزیستان، ماهیها و بی مهرگان وبه ویژه گیاهان می باشند. این اكوسیستمها از نظرنحوه تشكیل، موقعیت جغرافیایی، اقلیم، هیدرولوژی، خاك و اجتماعات گیاهی متفاوتند. در میان فاكتورهای ذكر شده مهم ترین فاكتور تاثیر گذار بر روی اكوسیتم، هیدرولوژی است، به گونه ای كه كمیت آب، دوره جریان آب و مدت زمان آبداری قویا بر روی عوامل زیستی و غیر زیستی در درون این اكوسیستم تاثیر می گذارد. از عوامل غیر زیستی می توان به بافت خاك و كیفیت آب اشاره كرد و از عوامل زیستی می توان انواع گونه های گیاهی و جانوری را نام برد. گیاهانی كه در چنین اكوسیتمهایی رشد می كنند به گیاهان هیدروفیت موسوم هستند، گیاهانی كه با شرایط اكولوژیكی ویژه ای سازش یافته اند كه نمونه آن بستر خاكی معدنی یا آلی نرم غرقاب است كه عموما به میزان بسیار ضعیفی زهكشی شده است. یكی ازاین گیاهان مهم برنج(Oryza) است.

در مورد تقسیم بندی Wetland در پست دیگری خواهم نوشت. خاطر نشان می كنم كه دو تن از دانشجویان دوره دكتری سیستماتیك گیاهی در دانشگاه تهران (آقایان اصغر كامرانی و علیرضا نقی نژاد) در تزهای دكترای خود به بررسیهای اكولوژیكی و جامعه شناسی اكوسیستمهای Wetlandدر البرز می پردازند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.