دودی کردن گوشت به صورت سرد

دودی کردن گوشت و ماهی بهترین ورودی هوا راه محافظت از آنهاست سطحی صاف پیدا کنید. و شیاری به عرض 5/1 فوت (45/0 متر) و طول 7 فوت (2 متر) در آن ایجاد کنید. مجرا را با سنگهای پهن بپوشانید چوب، ساختاری مخروطی شکل بسازید و آن را با شاخ و برگ بپوشانید. فضایی را برای جریان یافتن دود ایجاد کنید. این ساختار مخروطی شکل از قفسه هایی از جنس چوب تر ساخته شده اند که تکه های گوشت را بر روی آن قرار میدهند. آتشی کوچک و متراکم در فاصله 5 فوتی (5/1 متری) انتهای دیگر مجرا ایجاد کنید، تا دیواره های تونل را گرم کند و جریانی رو به بالا در آن ایجاد کند. برای مدت 10 ساعت این آتش را تغذیه کنید. گوشتها را در سایه ای خشک و در مسیر هوا قرار دهید.

نظرات بسته شده است.