دژ رشكان

دژ رشكان در چهارراه خط آهن و بر بالای كوهی استوار است كه از جمله دژهای محافظ ری در چهار سوی شهر، به حساب میآید.

دژ رشكان با ساختاری متشكل از لاشه سنگ و ساروج‌، متعلق به دوره اشكانیان است‌. این دژ گذشته با انتساب به فخرالدوله ابن ركن الدوله دیلمی‌، فخر آباد نامیده می‌شد.
فخرالدوله این دژ را كه در جریان فتح ری به دست مسلمانان ویران شده بود، مرمت كرد. در این قلعه كاخ‌ها، اموالی گران‌بها و اسلحه خانه‌هایی وجود داشت‌. بخش‌های اصلی قلعه تا زمان قاجار نیز بر جا بود، اما امروزه قسمت اعظم آن تخریب شده است‌. دیوارهای غربی این دژ دارای سوراخ‌هایی برای تیر وكمان است‌.(

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.