دکتر محمد خسروشاهی

تاریخ تولد: 15/1/1338

آدرس: تهران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، صندوق پستی 116 – 13185

پست الکترونیکی: Khosro@rifr-ac.ir

Khosromk@yahoo.com

تلفن: 5- 44195901-021

دورنگار: 44196575-021

مدارج علمی:

کارشناسی 1367: در رشته مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

کارشناسی ارشد 1370: در رشته آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

دکتری 1380 در رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم-هیدرولوژی، دانشگاه تربیت مدرس

مسئولیت : رئیس گروه منابع آب- بخش تحقیقات بیابان

فعالیتهای تحقیقاتی:

طرح های خاتمه یافته :

1. تعیین قلمرو جغرافیایی محدوده های بیابانی ایران ( پروژه ). سال 1383(مجری)

2. تعیین نقش زیر حوضه های آبخیز در شدت سیل خیزی حوضه. سال1380(مجری)

3. محاسبه بیلان آبی در حوضه های آبخیز فاقد ایستگاه هیدرومتری در مناطق خشک و نیمه خشک ایران 1367(مجری).

4. بررسی شناسه ها و عوامل بارز بیابان زا و تعیین سهم و شدت آنها در حوضه مند. 1382(همکار)

5. استفاده از اطلاعات ماهواره ای وGIS در تعیین مناطق تحت اثر بیابان زایی. 1379(همکار)

6. بررسی و ارزیابی شاخص های اقلیمی و تعیین شاخص مناسب پیش بینی خشکسالی در حوضه کویر نمک(همکار).

طرح های در دست اجرا :

1. بررسی علل افزایش و تشدید سیل در ایران با تاکید بر نقش پوشش گیاهی(مجری).

2. ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با استفاده از روش فائو و یونپ در حوضه آبخیز دریاچه نمک(همکار)

3. تعیین اشکال ناهمواری ها و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی شن زارهای کشور(همکار).

سوابق مطالعاتی:

مطالعه هوا و اقلیم شناسی طرح جامع مرتعداری گیلان غرب استان کرمانشاه

مطالعه هوا و اقلیم شناسی طرح تفصیلی–اجرایی مرتعداری گیلان غرب استان کرمانشاه

مطالعه هوا و اقلیم شناسی طرح جامع مرتعداری منطقه ایوان-استان ایلام

مطالعه هیدرولوژی حوضه تیره استان لرستان

مطالعه سیل خیزی حوضه تیره استان لرستان

مطالعه سیل خیزی مارون استان کهکیلویه و بویر احمد

مطالعه سیل خیزی حوضه شمس آباد استان سیستان و بلوچستان

دوره های تخصصی گذرانده شده:

– تکنولوژی و علوم کنترل بیابان، انستیتوی تحقیقات کنترل بیابان،کشور چین 1383

– آبخیزداری و مهندسی رودخانه، دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری، یو-ان-دی-پی 1369

– فرسایش و رسوب، دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری، یو-ان-دی-پی 1369

– مدیریت ویژه مدیران، دفتر آموزش سارمان جنگهاو مراتع 1374

– حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز آموزش کلاک-کرج 1363

– کشت نباتات علوفه ای، مرکز آموزش کلاک-کرج 1362

سوابق کاری

کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان خراسان 1358 تا 1367

سرپرست اداره منابع طبیعی گناباد 1367-1368

مدرس مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر کرج1368تا 1372

ریئس مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشر کرج 1372 تا 1374

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 1374 تا کنون

فعالیت های آموزشی(تدریس)

آشنایی با مدل هدرولوژی HEC-HMS دو واحد، مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-بهمن 86

آشنایی با نرم افزار HEC-HMS ، 2 واحد ، مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج آذر 86

کاربرد مطالعات فیزیوگرافی در طرحهای منابع طبیعی- مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 واحد خرداد 85.

آشنایی با نرم افزار HEC-HMS مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 واحد مهر 84

مبانی اکولوژی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 بهمن 82

مبانی اکولوژی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 بهمن 81

مبانی اکولوژی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 بهمن 72

کلیات حفاظت خاک مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 بهمن 72

مبانی اکولوژی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 بهمن 71

کارتوگرافی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 مهر 71

آشنایی با طرخهای بیابان زدایی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 مهر 70

بیابان زایی و بیابان زدایی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 بهمن 69

مبانی اکولوژی مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر-کرج 2 مهر 69

انتشارات:

1- خسروشاهی محمد و شهاب الدین قوامی، 1384. کتاب هشدار (منابع طبیعی بستر حیات است ، در حفظ آن بکوشیم) انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور (چاپ چهارم)

2- خسروشاهی محمد، 1377. بررسی کارایی چند فرمول تجربی مهم برای محاسبه بیلان آبی در حوضه های فاقد آمار، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 49-50 .

3- ثقفیان بهرام و علیمحمد حسنوند و خسروشاهی محمد، 1379. بررسی خطاهای مدل ارتفاعی رقومی حوضه آبخیز ، دومین همایش ملی فرسایش و رسوب، مجموعه مقالات، شهریور 79(خرم آباد)

4- خسروشاهی محمد، 1379. تحلیل سریهای زمانی پارامتری برای دوره های گرم و سرد درجه حرارت، (ترجمه)مجله رشد آموزش جغرافیا،

5- ثقفیان بهرام و علیمحمد حسنوند و محمد خسروشاهی ، 1379. روشهای تصحیح مدل DEM برای کاربرد در مدلهای هیدرولوژیکی، همایش ژئوماتیک 79، مجموعه مقالات.

6- خسروشاهی محمد بررسی کویر و شنهای روان و روشهای مبارزه با آن ، اداره کل منابع طبیعی خراسان،1366

7- خسروشاهی محمد مبانی اکولوژی(پلی کپی درسی) مجتمع آموزش منابع طبیعی کلاک-کرج 1370

8- خسروشاهی محمد ، 1371. با منابع طبیعی بیشتر آشنا شویم، مجله رشد آموزش کشاورزی، شماره 15، (ص33-26 )

9- خسروشاهی محمد ، 1372. آنچه یک مرتعدار باید بداند، مجله رشد آموزش کشاورزی، شماره 16، (ص13-8)

10- خسروشاهی محمد ، 1373. مدیریت و روشهای اصلاح مراتع، مجله رشد آموزش کشاورزی، شماره 20 (ص 43-36 )

11- خسروشاهی محمد، 1373. اکولوژی و انسان و آلودگیهای محیط زیست، مجله رشد آموزش کشاورزی، شماره 21، (ص 72-68)

12- خسروشاهی محمد ، 1374. سیری در قلمرو بیابان، مجله رشد آموزش کشاورزی، شماره 24و25 ، پاییز و زمستان (ص 46-38)

13- خسروشاهی محمد، 1376.کویر، مجله رشد آموزش کشاورزی، شماره 30 ، بهار1376 (ص 27-18 )

14-خسروشاهی محمد، 1376. منابع طبیعی بستر حیات است ( در حفظ آن بکوشیم) مجله رشد آموزش کشاورزی، شماره33، زمستان 1376(ص41-37)

15- خسروشاهی محمد و بهرام ثقفیان، 1382. بررسی نقش مشارکت زیرحوضه های آبخیز در شدت سیل خیزی حوضه، مجله پژوهش و سازندگی شماره 59.

16- خسروشاهی محمد و بهرام ثقفیان، 1381. نقش روندیابی رودخانه در شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز در حوضه های آبخیز، ششمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، 11-8 بهمن 1381.

17- خسروشاهی محمد و مجید حسینی و سیدعزیز کرمی، 1382. توسعه روشی برای شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه اقلیم شناسی، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره( 1) 10.

18- خسروشاهی محمد و مجید حسینی و شیرین محمدخان عباس عطاپور و سید عزیز کرمی و ابوالفضل خلیل پور و ابراهیم فراهانی و حمید عباسی، 1382. مقایسه تطبیقی قلمرو بیابانهای استان تهران از جنبه های مختلف ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(4) 10 .

19-Khosroshahi,Mohammad., Mahdavi,M.,1997,”Water yield stimation of ungauged watersheds in arid & semiarid regions of Iran”,The 8th international conference on rainwater catchment systems,Tehran,Iran.

20-عطاپور .ع ؛و م.حسینی و محمد خسروشاهی، 1383. شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه ژئومرفولوژی(مطالعه موردی؛ استان تهران) ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(3) 11 ،1383.

21- کاظم دشتکیان و محمد خسروشاهی، 1383. شناسایی و معرفی تیپ های گیاهی بیوم های بیابانی استان یزد، ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(4) 11 ،1383.

22- کاشکی .م، ر. غفوریان و محمد خسروشاهی، 1384. تهیه نقشه مناطق بیابانی استان خراسان بر اساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(1) 12 ،1384.

23- ابطحی مرتضی و محمد خسروشاهی، قلمرو بیابانهای استان اصفهان از جنبه اقلیم شناسی، ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(3) 12 ،1384.

24- محمد خسروشاهی 1384. مدیریت و تکنیک های مهار بیابان زایی (مطالعه موردی کشور چین) فصلنامه جنگل و مرتع، شماره66، سازمان جنگلها و مراتع کشور.

25- محمد خسروشاهی و بهرام ثقفیان، 1384. اولویت بندی مکانی مناطق سیل خیز، راهکاری برای عملیات اجرایی مهار و کنترل سیل در حوضه های آبخیز، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

26- Saghafian Bahram and Mohammad khosroshahi, 2005., Unit response approach for priority determination of flood source areas, journal of hydrologic engineering, vol10, No 4, ASCE.

27- جلال برخورداری و محمد زارع مهرجردی و محمد خسروشاهی، 1384. بررسی پوشش اراضی در حوضه آبخیز سد استقلال میناب با استفاده از RS و GIS، مجله حفاظت آب و خاک شماره 2 تابستان 1384. انتشارات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.

28-خسروشاهی محمد و بهرام ثقفیان، 1384. تعیین حساسیت برخی از عوامل مؤثر بر سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز با استفاده از تحلیل هیدروگراف خروجی حوضه و کاربرد مدل HEC-HMS.مجله جنگل و مرتع شماره 67.

29-چوپانی سعید و محمد خسروشاهی، 1384. تعیین قلمرو محدودهای بیابانی استان هرمزگان از دیدگاه زمین شناسی ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، پذیرش شده برای چاپ در شماره(1) 13، 1385.

30-Kashki, M.T., H. Angushtari and M. khosroshahi; 2005. Determination of geographical domain of desert areas of Korasan province based on soil limiting factors, proceeding of International Conference on Human Impacts on Siol Quality Attributes, Sep. 12-16, Isfahan, I. R. Iran.

31-Choopani,Saied and Mohammad Khosroshahi; 2005.Determination of desert areas of Hormozgan province from geological vieqpoint, Map Asia Conference 2005, Jakarta, Indonesia.

32- خسروشاهی محمد و شیرین محمدخان، 1384. نظری بر مفاهیم و ویژگیهای بیابان، ضرورت نگرشی جامع، مجله رشد آموزش جغرافیا، دوره ی بیستم، شماره 2 زمستان 84 (ص 29- 22).

33-خسروشاهی محمد ، سید محمد میراب باشی و کاظم دشتکیان،1385 . شناسایی ، تفکیک و تعیین رخساره ها و مناطق بیابانی استان یزد از جنبه ژئومرفولوژی. مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 76، پاییز 1385.

34- برخورداری جلال و محمد خسروشاهی، 1384. بررسی اثر متقابل تغییر پوشش اراضی و تغییر اقلیم بر جریان رودخانه میناب، دومین کنفرانس سراسری ابخیزداری و منابع آب و خاک، کرمان اسفند 1384 مجموعه مقالات.

35-Dashtakian.K, Mohammad khosroshahi, Jalal Abdollahi,.2005. Recognition of desert environment and classification their limitation intensity by GIS in Yazd province, International conference on environmental management, Oct.28-30,2005, Hyderabad, India

36-M. Gholampoor , Mohammad Khosroshahi , S. Choopani, K. Najafi, H. Hossienipoor, M. Zareh ; 2006.Determination of desert areas in the south part of Iran by using GIS, Map Asia Conference 2006, Bangkok, Thailand.

37- مجید حسینی، محمد خسروشاهی ، عباس عطاپور، سید عزیز کرمی، 1385. معرفی و تعیین ویژگیهای بیابانهای اقلیمی و زمین شناسی در استان تهران. فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(2) 13، 1385.

38- برخورداری جلال و محمد خسروشاهی ، 1385. بررسی اثرات متقابل تغییر پوشش اراضی و اقلیم بر جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز میناب). پذیرش چاپ برای مجله پژوهش و سازندگی.

39- خسروشاهی محمد، 1385. معرفی برخی پتانسیل های موجود در بیابان برای مهار بیابان زایی، مجله جنگل و مرتع، شماره 72 و 73 زمستان 85.

40- خسروشاهی محمد، 1386 . شاخص های مهم بیابان زایی از منظر آب و معرفی زمینه های پژوهشی مرتبط با موضوع، فصلنامه جنگل و مرتع شماره 74.

41- فرهاد فخری و سید محی الدین جعفری و محمد خسروشاهی، 1386. بررسی عوامل زمین شناختی موثر در تشکیل بیابانهای استان بوشهر و تعیین قلمرو آن. فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(3) 14، 1386.

42- ابراهیم فراهانی، محمد خسرو شاهی ، مجید حسینی ، سیامک لقمانی، 1386. قلمرو مناطق بیابانی استان تهران ازدیدگاه پوشش گیاهی. فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(4) 14، 1386.

43- ابوالقاسم دادرسی سبزوار و محمد خسرو شاهی، شناخت مناطق مستعد برای گسترش سیلاب به روش کاربرد مدلهای مفهومی(راهکاری برای مهار بیابانزایی)، پذیرش شده برای چاپ در فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان (سال 1387)

44- کیان نجفی تیره شبانکاره و محمد خسرو شاهی و محمد غلامپور،. قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان از جنبه پوشش گیاهی، پذیرش شده برای چاپ در فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان (سال 1387)

45- سید مرتضی ابطحی و محمد خسروشاهی، تعیین قلمرو بیابانهای استان اصفهان و ویژگیهای بوم شناختی حاکم بر آن ، پذیرش شده برای چاپ در مجله رشد آموزش جغرافیا

46- کاشکی محمدتقی و محمد خسروشاهی، 1386. مدیریت اکوسیستم های مناطق خشک و بیابانی با رویکرد مدیریت تلفیقی منابع محیطی(مطالعه موردی: بیابانهای استان خراسان) مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، 25-26 مهرماه 86،گرگان.

47- نظری پویا هادی و محمد خسروشاهی و حسن علیرضایی، . 1386 بررسی و تعیین مناطق بیابانی استان همدان با استفاده از برخی پارامترهای اقلیمی، مجموعه مقالات دهمین کنکره علوم خاک ایران، کرج 6-4 شهریور 1386.

نظرات بسته شده است.