دیدومک

نام علمی : Vanellus Indicus

نام انگلیسی:  Red wattled Plover    

نام فارسی: دیدومک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 33 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی پاهای بلند، سر و گلوی سیاه، شکم سفید و زائده ی قرمز رنگ در جلو چشمانش به آسانی شناخته می شود. روتنه قهوه ای شنی، زیر تنه سفید و نوار پهن سفیدی از زیر چشم آغاز شده، گردن و شکم را نیز در برگرفته؛ دیده می شود. همچنین در جلو چشمانش زائده ی قرمز رنگ بدون پری به چشم می خورد. منقار قرمز؛ د رانتها سیاه، پاها زرد و دم سفید است. که در وسط پرهای دم ، نوار عرضی پهن سیاهی دیده می شود. در پرواز؛ پاها اندکی بیرون از دم قرار می گیرد. شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه است که در شانه ها، به واسطه ی نوار سفید انحنا داری از سطح پشتی جدا می شود. پرنده ی جوان کمرنگ تر، باچانه و گلوی سیاه و زائده ی قرمز کوچک یا فاقد آن ، دیده می شود.

صدا: این پرنده پر سر و صدا بوده و صدایش شبیه «دید- هی – دو-ایت، پی تی- تو – دو-ایت»شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق بار، در حول و حوش آب های شیرین، کشتزارها و مناطق دارای آب در نواحی گرمسیر به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده در بقایش تأثیر به سزایی دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.