زرد پره ی حنایی

نام علمی : Emberiza Rustica

نام انگلیسی: Rustic Bunting    

نام فارسی: زرد پره ی حنایی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن 5/14 سانتیمتر، جثه متوسط با منقار بلند و پرو بال قرخز قهوهای است. پرندهی نر با سر سیاه کهنوار سفید ابرویی آن را قطع کرده و لکهی پس سر غیر قابل اشتباه با زرد پره های دیگر است. لکه ی پس سر قرمز روشن است که دو طرف گردن و نوار سینه ی باریکش در بر می گیرد. پهلوها دارای رگه های قرمز و دمگاه قرمز آخری است. پرنده ی ماده در سر سیاهی کمتر و رگه های کمرنگی در تارک و گوشپرها دارد. دمگاه قرمز و خط ابرویی زرد و نوار بالی سفید تر است. پرنده ی جوان د راولین زمستان بسیار شبیه ماده است.

صدا: صدایش مانند توکا و شبیه «زی ب» یا«زی ک» شنیده می شود.

زیستگاه: به صورت عبوری در مناطق بوته دار مرطوب دیده می شود. در ایران نادر و به صورت سرگردان دیده شده است.

حفاظت: بایستی اول ویژگی های جمعیت و پراکندگی اش تعیین گردد تا بتوان نسبت به حفاظتش اقدام نمود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.