زمین شناسی کویر لوت

تحقیقات زمین‏شناسی دربارهء منطقهء لوت بسیار کم است.اطلاعات موجود قسمتی مربوط به نظریات آقای استوکلین زمین‏شناس سازمان زمین‏شناسی کشور است که ضمن بررسی تکنونیک‏ ایران دو تودهء مقاوم در منطقهء لوت تشخیص داده و محور ساختمانی شمالی جنوبی مشرق ایران‏ را که کوههای کرمان و سیستان و کوههای قاینات و طبس را تشکیل میدهد بواسطهء برخورد فشار با این توده مقاوم دانسته است.در دو طرف دشت لوت تشکیلات رسوبی ادوران دوم و توده‏های آتش‏نشانی بطور ناگهانی شکسته و خطوط گسل در جهت شمالی جنوبی دو طرف منطقهء لوت را فرا گرفته است بطوریکه از لحاظ ساختمانی لوت یک چاله شکسته و فرونشسته است که‏ بنظر میرسد از اواسط دوران سوم باینطرف هیچ نوع فشاری بر رسوبات آن وارد نیامده است. بررسی تودهء مرکزی اگر فرضیه صحیح باشد کلید مشکل‏گشای تکتونیک قسمت شرقی ایران‏ است.در سالهای اخیر برای تفحصات نفت شرکت آراپ مطالعات زمین‏شناسی سطحی در منطقهء لوت انجام داده که بررسیهای کوچک محلی بما ثابت کرد کلیهء اطلاعات موجود را باید با شک‏ و تردید تلقی کرد از آنجمله وجود یک خط شکسته در پای کلوت در جهت شمال غربی جنوب‏ شرقی مورد بحث است.گسل‏های دو طرف دشت لوت باید از لحاظ سن روشن شوند و برخورد تشکیلات کویری کلوت با طبقات رسوبی دوران دوم و سوم معلوم گردد.

یکی از مسائل جالب زمین‏شناسی مطالعهء تشکیلات کلوت از لحاظ ترکیبات کانی و طرز تشکیل سوم در منطقه وجود داشته و رسوبات رسی و ژیپسی و نمکی در هر دوره در چاله‏های‏ انباشته شده و سپس این مواد تحت فرسایش آبهای روان شسته شد و رسوبات حاصله کویرهای‏ تزه‏ای ساخته‏اند بطوریکه از اواخر دوران سوم باینطرف منطقهء لوت شاید با وسعت بیشتری وجود داشته و طبق شرایط آب و هوائی زمان وضع آن تغییرکرده است،نمونه‏گیری و مطالعه مواد کویر از جلگه‏های کوهستانی غربی تا دشتهای شرقی باید انجام گیرد و مطالعهء نمونهءها ارتباط و پیوستگی‏ رسوبات هر زمان را روشن نماید و بالاخره معلوم گردد در زمان حاضر تشکیلات کویری طبق چه‏ شرایطی بوجود میآیند.

تحقیقات مقدماتی  نشان داد که چند سطح کویری مختلف در مقطعی از غرب بشرق‏ دیده میشود که از لحاظ ترکیبات و زمان پیدایش با هم فرق دارند و در پای دشتهای مجاور بکلوت تشکیلات کویری بیسار تازه‏ای وجود دارد که رسوب آنها منطقهء مسکونی و متمدن سابق‏ را فرا گرفته و در خود خفه کرده است و در ناحیهء شرق تشکیلات کویر زمینهای آتش‏فشانی‏ اوائل دوران سوم را پوشانده و در همین ناحیه دشتهای کویری زیر ماسه‏های روان خفه شده‏اند کونگلوسراهای سیاه روی آن و تشکیلات کلوت تا زمان حاضر انجام گردد.

نظرات بسته شده است.