سارگپه جنگلی

نام علمی : Pernis Apivorus

نام انگلیسی:  Euro asian Honey Buzzard    

نام فارسی: سارگپه جنگلی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 51 تا 58 سانتیمتر طول دارد و شبیه سارگپه ی معمولی است با این تفاوت که دمش باریکتر و بلندتر است که در انتها گردتر دیده می شود و نیز سر و گردنش باریکتر است و در قاعده ی دم دو نوار سیاه دارد که سارگپه ها فاقد این نوارهایند. در انتهایی شاهپرهای دم این پرنده، نوار سیاهی شبیه بعضی از سارگپه ها دیده می شود. بال ها اندکی خمیده و باریکتر از سارگپه و به طور کلی شبیه کبوتر می نماید. رنگ پر و بالش بسیار متنوع و روتنه و سطح پشتی بال ها قهوه ای پر رنگ؛ سرخاکستری و زیر تنه اش پر ا زنقش و نگارهای دالبری تیره است. در پرنده ی ماده زیر سطح شکمی قهوه ای تر و رنگ سفید زیر تنه و زیر بال ها بیشتر است و نیز انتهای شاهپرهای اولیه و ثانوی سیاه رنگ است. پرنده نابالغ عمدتا قهوه ای تیره است. این پرنده در هنگام بالبازروی، بال هایش را اندکی آویخته نگه می دارد و از لاروزنبورها و گاهی نیز از پرنگان کوچک، تخم پرندگان و موش تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده آهنگین است و در پرنده ی نر ، در پرواز معمولی، صدایی شبیه «پوی هو» و در ماده «پیاه» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده اغلب درحاشیه ی جنگل ها یا نواحی باز وسط جنگل ها، بخصوص در ختان برگ ریز به سر م یبرد. در ایران اغلب به صورت مهاجر عبوری در شمال و غرب ایران به وفور دیده می شود.

حفاظت: در وهله ی اول باید بررسی دقیقتری از مناطق پراکندگی این پرنده در ایران انجا م شود. سپس اقدام مناسبی برای حفاظت از آن صورت گیرد.

نظرات بسته شده است.