سارگپه چشم سفید

نام علمی : Butasture Teesa

نام انگلیسی:  White eyed Buzzard    

نام فارسی: سارگپه چشم سفید 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد و سارگپه ای کوچک است. هنگام سر خوردن روی جبهه های هوا، شبیه پرنده ای بین سارگپه ی جنگلی و سنقرها، اما با بال های باریک، به نظر می آید. نر و ماده همشکل اند. در بالبازروی، بال ها زاویه دار و دم نسبتا دراز و باریک و نیمه گسترده است. چانه و گلو سفید است که در وسط و دو طرف آن خطوط طولی تیره ای مشاهده می شود و رنگ چشمها سفید آمیخته با زرد است. روتنه قهوه ای با پوشپرهای قرمز بلوطی، روی دم و زیر تنه تقریبا سفید با راه راه عرضی به رنگ قهوه ای است و در پس سر لکه ی سفید بزرگ و مشخصی دیده می شود. در پرنده جوان، سر کمرنگتر و زیر تنه سفید تر است. این پرنده برای مدتی طولانی راست می نشیند.

صدا: صدای این پرنده، ساده است و به صورت«پیت- وی ی ر، » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل های تنک و زمین های کشاورزی با درختان پراکنده، به سر می برد  روی درختان آشیانه می سازد . در ایران، به صورت بومی و به تعداد نسبتا اندک، دیده می شود.

حفاظت: پس از بررسی دقیق و شناخت پراکندگی این پرنده، اقدام مناسب برای حفاظتش ضروری است.

نظرات بسته شده است.