سار

نام علمی : Sturnus Vulgaris

نام انگلیسی:  Starling    

نام فارسی: سار

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 21 سانتیمتر طول دارد و با دم و بال های کوتاه که درهنگام پرواز سریع و مستقیم و مثلثی شکل است دیده می شود. پرنده ی بالغ هنگام تولید مثل با پرو لا سبز سیاه شفاف و تعداد فراوانی خال های کوچک سفید دیده می شود که در زیرگونه ای که در ترکیه هست دیده نمی شود اما سینه و سر شانه اش بنفش است. پرنده ی جوان به رنگ قهوه ای سیاه با منقار بلند ومستقیم و تیره وجلو چشم تیره مشاهده می شود رنگ پرو بال در اولین زمستان به سیهای متمایل است اما خال های سفید فراوانی، شبیه پرنده ی بالغ در زمستان ها دارد پرنده ای اجتماعی بود ه و گاه تا گروه های چند هزارتایی دیده شده اند روی زمین به سرعت راه می روند.

صدا: صدای این پرنده سریع سوت مانند و تودماغی شبیه سی وو شنیده می شود و گاهی نیز صدا تقلید می کند. در پرواز صدایی شبیه « ته چی ر » و هنگام احساس خطر « که جت» و در آشیانه نجوامانند و به صورت « استاده» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در گروه های بزرگ د رجنگل ها ، نیزارها ساختمان ها ، مناطق شهری و روستایی و پارک ها به سر برده و روی شاخه ها، سوراخ درختان شکاف ساختمان ها زیر شیروانی ها و سوراخ ها داخل زمین آشیانه می سازد. و به صورت گروهی تولید مثل می کند. در ایران زمستانها بسیار فراوان است و به وفور نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاضر نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد اما باید شکار آن تحت کنترل باشد.

نظرات بسته شده است.