سسک بزرگ نیزار (سسک تالابی بزرگ)

نام علمی : Acrocephalus Arundinaceus

نام انگلیسی: Great Reed Warbler    

نام فارسی: سسک بزرگ نیزار (سسک تالابی بزرگ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 19 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی شباهت بسیار باسسک پر سر و صدا اشتباه می شود. رنگ پرو بالش شبیه سسک نیزار؛ اما بسیا ربزرگتر است و با نوار ابرویی و منقار درشت تر دیده می شود. د رمقایسه با سسک پر سرو صدا، بال هایش با شاهپرهای 7 و 8 بزرگتر، دم کوتاهتر و منقار نسبتا کلفت، است در ارتفاع پایین پرواز کرده و دمش را به شکل خاصی گسترده می سازد و با حرکتی سنگین به درون نیزار فرود می آید.

صدا:صدای این نپرنده بلند وقدرتمند و به صورت تکرار کلماتی شبیه«تر – تر » یا «کارا- کارا» و یا « که ری ی ی – که ری ی ی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نیزارهای بلند و حاشیه ی آب های باز به سر برده و آشیانه را گروهی و به صورت آویزان درون نیزار می سازد. در ایران، تابستان ها فروان و به صورت خاجر عبوری در جنوب غربی دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.