سسک درختی زرد

نام علمی : Hippolais Icterina

نام انگلیسی: Icterine Warbler    

نام فارسی: سسک درختی زرد

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/12 سانتیمتر طول دارد  تنها سسک زرد و سبز زرین موجود در منطقه است. منقار زرد نارنجی( هنگام آوار خواندن؛ رنگ نارنجی منقار دیده می شود). بال ها بلند و کمرنگ یتونی تیزه، دور چشم با حلقه ی زرد کمرنگ؛ زیرتنه ی زرد مایل به نخودی و پاها آبی خاکستری است. خط ابرویی گاهی مشخص و تا پشت گوشپرها دیده می شود. از سسک های جنس به واسطه ی سر بزرگتر وتارک اندکی برجسته و منقار کلفت تر متمایز می شود. روتنه در پرنده ی جوان قهو ه ای تر، زیر تنه ی زرد و بال ها به رنگ مشخص تری از والدین، د رفصل پاییز دیده می شود. به ندرت این پرنده را با زیر تنه ی سفید وروتنه ی خاکستری زیتونی؛ شبیه سسک درختی زیتونی ولی با بال های بلندتر؛ می توان یافت.

صدا: صدای این پرنده اندکی بلند و به صورت 2 یا 5 بار تکرار و گاهی نیز تقلید صداث پرندگان دیگر است و شبیه« د- د ده ویت» یا « دجک – هی ی ی» و نیز « دی – تی – روی» و هنگام هشدار، شبیه گنجشک به صورت« ته – تت- ته» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در باغ ها، پارک ها، بیشه زارها و به صورت عبوری در محل هایی که درخت و بوته وجود دارد، به سر برده و لابلای بوته ها و  در زیر پرچین ها آشیانه می سازد. در ایران؛ تابستان ها فراوان و به صورت مهاجر عبوری، در اغلب زیستگاه های مناسب دیده می شود.

حفاظت: ضروری است بررسی دقیقی از وضعیت این پرنده صورت گیرد، اما چنین به نظر می رسد که؛ درحال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است.