سهره

پرندگانی هستند دانه‌خوار با منقاری کوتاه ، مخروطی و قوی ، پروبال رنگارنگ

بیشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی دیده می شوند

نر و ماده آنها غالبا همشکل نیست

روی درختان بوته‌ها و یا زمین لانه می سازند

غیر از دانه‌ها گاهی از حشرات نیز تغذیه می کنند

سهره جنگلی

انگلیسی : Chaffinch

فرانسوی : Pinson des arbres

لاتین : Fringilla Coelebs

مشخصات :

15 سانتی‌متر ؛ این پرنده دارای دو خط بالی سفید و مشخص است و در پرواز شاهپرهای سفید کنار دمش نمایان می شود . پرنده نــر سطح شکمی قهوه‌ای مایل به صورتی ، جبه بلوطی رنگ ، دمگاه تقریبا سبز ، تارک و پس گردن کبود دارد .

سطح پشتی پرنده ماده قهوه‌ای مایل به زیتونی کمرنگ است و سطح شکمی آن به همین رنگ ، ولی روشن‌تر می باشد . پرنده‌ای اجتماعی است و جز در فصل زادوولد اغلب همراه با سهره‌های دیگر دیده می شود .

نــر و ماده غالبا در دسته‌های جداگانه پرواز می کنند

پروازش موجی است .

دمگاه سبزش بهترین نشانه تشخیص آن از سهره‌ سر سیاه است که دمگاه سفید دارد .

زیستگاه :

پرچین‌ها ، جنگل‌ها ، زمین‌های غیرمحصور ، باغ‌ها و کشتزارها .

در میان بوته‌ها یا روی درخت و اغلب در ارتفاع کم لانه می سازد .

پراکندگی :

زمستان‌ها خیلی زیاد است و به تعداد فراوان در ایران زادوولد می کند .

سهره سر سیاه

انگلیسی : Brambling

فرانسوی : Pinson du Nord

لاتین : Fringilla montifringilla

مشخصات :

۱۴/۵ سانتی‌متر ؛ از سهره جنگلی به وسیله دمگاه سفید و مشخص و کمی سفیدی روی بال‌ها و دم ، تشخیص داده می شود . پرنده نــر در ناحیه سینه و شانه‌ها نارنجی رنگ است .

سر و جبه‌اش در بهار سیاه درخشان و در زمستان قهوه‌ای رنگ می باشد .

پرنده ماده ممکن است با ماده سهره جنگلی اشتباه شود ، ولی پر و بالش نخودی‌تر و کمرنگتر است ، همچنین دمگاه سفید و رگه‌های سیاه روی تارک ، آن را مشخص می سازد .

پرواز این پرنده نامنظم‌تر از پرواز سهره جنگلی است و در زمستان با هم گله تشکیل می دهند .

سهره دمگاه سفید ، چنانچه از نامش پیداست ، دمگاه سفید دارد ، ولی لکه دمگاهی آن پهن‌تر است و جثه بزرگ‌تر و منقار خیلی کلفت ، تشخیص آن را آسان می سازد .

زیستگاه :

جنگل‌ها و کشتزارها

پراکندگی :

زمستان‌ها در شمال ایران فراوان است .

گاهی به سمت جنوب تا ناحیه مرکــزی فارس و در بلوچستان دیده می شود .

سهره پیشانی سرخ

انگلیسی : Gold-fronted Serin

فرانسوی : Serin a front d’or

لاتین : Serinus pusillus

مشخصات :

12 سانتی‌متر ؛ نــر و ماده همشکل .

یک سهره بسیار کوچک و تیره‌رنگ با منقار کلفت مخروطی که تارک طلایی مایل به قرمز ، دمگاه زرد مایل به نارنجی و دم دو شاخه دارد . جبه و پشتش قهوه‌ای زیتونی است با رگه‌های سیاه فراوان و تمام قسمت جلویی بدن آن به جز تارک ، سیاه‌رنگ است . پرنده نابالغ کمرنگ‌تر و فاقد تارک قرمز می باشد . پرنده‌ای است بسیار پر جنب و جوش و خیلی اجتماعی .

زیستگاه :

جنگل‌های تنک سرو کوهی ، دره‌های سنگی با بوته‌های پراکنده و شیب‌های برهنه کوهستان با گیاهان کم و پراکنده در ارتفاع 1000 تا 3500 متر ، در زمستان به زمین‌های زراعتی و درخت‌زارها کوچ می کند .

روی سرو کوهی یا بوته‌های کوتاه بین صخره‌ها لانه می سازد .

پراکندگی :

به طور کلی بومی و فراوان است .

سهره سبز

انگلیسی : Greenfinch

فرانسوی : Verdier d’Europe

لاتین : Carduelis chloris

مشخصات :

۱۴/۵ سانتی‌متر ؛ پروبال سبز زیتونی با دمگاه روشن‌تر به رنگ سبز مایل به زرد و لکه‌های زرد روشن روی شاهپرهای نخستین و طرفین دم ، نشانه‌های تشخیص این پرنده می باشد .

منقاری کلفت و تقریبا سفید دارد . پاهایش صورتی کمرنگ است .

پرنده ماده تیره‌تر و خاکستری رنگ‌تر ار پرنده نــر است و زردی پروبال آن نیز کمتر می باشد .

پرنده نابالغ قهوه‌ای‌تر و در سطح پشتی و شکمی رگه‌رگه است .

پرواز این پرنده موجی است .

زیستگاه :

باغ‌ها ، بوته‌زارها و کشتزارها .

در پرچین‌ها ، بوته‌ها و درخت‌های کوچک لانه می سازد .

پراکندگی :

زمستانها نسبتا فراوان است .

به تعداد خیلی کم در ایران زادوولد می کند .

سهره زرد

نگلیسی : Siskin

فرانسوی : Tarin des aulnes

لاتین : Carduelis spinus

مشخصات :

12 سانتی‌متر ؛ پرنده نــر سبز مایل به زرد است با سطح شکمی کمرنگ‌تر ، تارک و چانه سیاه .

دمگاه ، خط بالی ، طرفین دم و نوار پشت چشمی آن نیز زرد می باشد .

پشت و پهلوهایش رگه‌های قهوه‌ای دارد . پرنده ماده خاکستری رنگ‌تر است با زردی کنتر و بدون سیاهی روی سر و سطح شکمی تقریبا سفید و پر رگه دارد .

پرواز این پرنده همانند سهره‌ها ولی سبک‌بال‌تر است

در زمستان به صورت دسته‌جمعی دیده می شود .

زیستگاه :

جنگل‌ها ، بیشه‌ها ، پرچین‌های بلند و انبوه .

لانه‌اش را روی درخت ، در ارتفاع زیاد و معمولا در انتهای شاخه‌ها می سازد .

پراکندگی :

زمستان‌ها فراوان است .

به تعداد نسبتا فراوان در ایران زادوولد می کند ، گاهی به سمت جنوب تا ناحیه مرکزی فارس و بلوچستان دیده می شود.
پرندگانی دانه‌خوارند با منقاری کوتاه و مخروطی و قوی؛ و پر و بال رنگارنگ دارند. بیشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی دیده می شوند .

نر و ماده آنها غالبا همشکل نیست .روی درختان و بوته‌ها و یا زمین لانه می سازند .غیر از دانه‌ها، گاهی از حشرات نیز تغذیه می کنند .

سهره مغولی:

انگلیسی: Mongolian Trumpeter Finch

فرانسوی: Bouvreuil de Mongolie

لاتین: Rhodopechys mongolica

مشخصات :

13 سانتیمتر طول دارد؛ شبیه ماده سهره صورتی است، با سطح پشتی قهوه‌ای‌تر و کمتر از آن خاکستری؛ که منقارش چندان کلفت نیست و به جای قرمز نارنجی، قهوه‌ای مایل به زرد کمرنگ است .

پرنده نــر ابروی صورتی مشخصی دارد . سطح شکمی این پرنده نخودی مایل به صورتی و

بالهایش قهوه‌ای است و شاهپرهای آن حاشیه صورتی و نوک سفید دارد .دمش قهوه‌ای و حاشیه شاهپرهای آن کم و بیش سفید است.

پرنده ماده شبیه پرنده نــر است؛ ولی پر و بالش رنگ صورتی کمتری دارد و رفتارش شبیه سهره صورتی است .

زیستگاه :

تپه‌های سنگی خیلی برهنه و خشک و شیبهای سنگی کوهستان؛ در مقایسه با زیستگاه سهره صورتی، معمولا در ارتفاع بیشتری دیده می شود .

پراکندگی :

بومی و بنسبت فراوان است .

سهره خاکی:

انگلیسی: Desert Finch

فرانسوی: Bouvreuil de Lichtenstein

لاتین: Rhodopechys obsolete

مشخصات :

14 سانتیمتر طول دارد؛ پر و بالش یکدست قهوه‌ای خاکی کمرنگ و در ناحیه شکم کمرنگتر است .

منقاری مخروطی و کلفت و سیاه یا تقریبا سیاه دارد .

پرنده نــر لکه‌ای در پس منقارش دیده می شود .

شاهپرهای بالش سیاه است، با حاشیه پهن سفید و لکه بزرگ صورتی رنگی روی پوش‌پرها و شهپرهای ثانوی دارد . دمش دو شاخه و سیاه رنگ و پره خارجی شاهپرهای آن سفید است.

پرنده ماده کمرنگتر از پرنده نــر است. پرنده‌ای است رام و زود انس ( رجوع کنید به سهره صورتی(

زیستگاه :

مناطق باز ، زمینهای زراعتی ، کوهپایه‌ها با بوته‌ها و درختهای پراکنده؛ عموما در باغها و بوته‌های کنار جاده دیده می شود و روی درخت یا بوته لانه می سازد .

پراکندگی :

به طور کلی، بومی و بنسبت فراوان است .

سهره گلی:

انگلیسی: Scarlet Rosefinch

فرانسوی: Roselin cramoisy

لاتین: Carpodacus erythrinus

مشخصات :

۱۴/۵ سانتیمتر طول دارد؛ پرنده نــر سر و سینه و دمگاه قرمز درخشان و منقار کلفت و بالهای قهوه‌ای پررنگ با دو خط بالی نامشخص و شکم سفید دارد . توصیف پرنده ماده و نــر سال اول و پرنده نابالغ تا حدی دشوار است

سطح پشتی آنها قهوه‌ای مایل به زرد است که در ناحیه دمگاه روشنتر و روی سرشان خاکستری رنگ تر است . سطح شکمی نخودی با رگه‌های ظریف قهوه‌ای دارد .

بهترین نشانه‌های تشخیص آنها عبارت است از: جثه خپله و چشمهای سیاه و برجسته و سر بزرگ و گرد و دو خط بالی کمرنگ و دم دوشاخه .

پرواز این پرنده موجی است .

زیستگاه :

بیشه‌ها و بوته‌ها و درختهای کوتاه نزدیک به آب؛

لانه‌اش را خیلی پایین و معمولا در میان گیاهان مناطق باتلاقی و در بعضی نقاط در جنگلهای بلوط می سازد .

پراکندگی :

تابستانها فراوان است و به صورت مهاجر عبوری در همه جای ایران دیده می شود .

سهره نوک قیچی:

انگلیسی: Crossbill

فرانسوی: Bec-croise des sapins

لاتین: loxia curvirostra

مشخصات :

16 سانتیمتر طول دارد؛ پرنده‌ای است وابسته به گیاهان تیره مخروطیان، از قبیل سرو و کاج و امثال اینها؛ که با منقار متقاطع و دم دوشاخه و رفتاری طوطی مانند در هنگام تغذیه مشخص می شود .

پر و بال پرنده نــر قرمز آجری است، با دمگاه روشنتر و بالها و دم تیره .نــر نابالغ قهوه‌ای مایل به نارنجی و پرنده ماده زیتونی است، با دمگاه و سطح شکمی زرد رنگ .

پرنده نابالغ خاکستری مایل به سبز است و در سطح شکمی رگه‌های فراوان و مشخصی دارد .پرنده‌ای است اجتماعی و رام که پروازش سریع و موجی است؛ و در این حالت سر بزرگ و دم کوتاهش جلب توجه می کند .

زیستگاه :

جنگلهای تیره مخروطیان

پراکندگی :

در پاییز و زمستان به تعداد کم و نامنظم و بیشتر در شمال ایران دیده می شود ؛ ولی در جنوب ایران تا ناحیه مرکزی فارس و بلوچستان نیز گزارش شده است .

سهره دمگاه سفید:

انگلیسی: Bullfinch

فرانسوی: Bouvreuil pivoine

لاتین: pyrrhula pyrrhula

مشخصات :

۱۴/۵ سانتیمتر طول دارد؛ نــرش پرنده‌ای است جالب توجه با سطح شکمی قرمز روشن و مشخص و

سطح پشتی خاکستری مایل به آبی . چانه و پیشانی و تارکش سیاه است و منقاری مخروطی و خیلی کلفت دارد . روی بالهای سیاهش، نوار پهن سفیدی دیده می شود و دمش سیاه است .پرنده ماده با پرنده نــر همشکل است، ولی در سطح شکمی قهوه‌ای مایل به صورتی و در سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری است .

پرواز این پرنده موجی است و اغلب در اختفا به سر می برد و بندرت در فضای باز دیده می شود .

زیستگاه :

کشتزارها و بیشه‌ها و پرچین‌ها و باغهای میوه؛

روی درختان و داخل پرچینها لانه می سازد .

پراکندگی :

بومی و تعداد آن بسیار کم است .

سهره نوک بزرگ:

انگلیسی: Hawfinch

فرانسوی: Gros-bec casse noyaux

لاتین: Coccothraustes Coccethraustes

مشخصات :

18 سانتیمتر طول دارد؛ منقار خیلی بزرگ و قطر زیاد گردن و دم کوتاه با نوک سفید و نوار پهن سفید روی بالهای سیاه مایل به آبی از نشانه‌های مهم در تشخیص این پرنده است. سرش به رنگ قهوه‌ای خاکی و پشتش قهوه‌ای سیر است . سطح شکمی آن قهوه‌ای مایل به صورتی کمرنگ و گلو و پس منقارش سیاه است. منقارش در بهار به رنگ آبی فلزی و در زمستان شاخی کمرنگ است .پرنده ماده کمرنگ‌تر و رنگ تارکش کمتر مایل به خرمایی است .

پرنده‌ نابالغ راه‌راه قهوه‌ای و لکه گلویی زردرنگ دارد .

پروازش سریع است و معمولا در ارتفاع زیاد پرواز می کند ، ولی در فواصل کوتاه با حرکتی جست مانند جابجا می شود.

در پرواز، منظره سر بزرگ و دم کوتاهش تشخیص آن را آسان می سازد؛ و از زیر، نواری شفاف در سراسر شاهپرهای نخستین آن مشاهده می شود .با قدرت جست می زند و با قامتی راست راه می رود و راه رفتنش شبیه اردک است .

اغلب در زمستان به صورت گله دیده می شود که در میان جنگل و روی زمین تغذیه می کند. پرنده‌ای است بینهایت محتاط و گوش به زنگ .

زیستگاه :

به‌ طور کلی، درخت‌زی است .

در جنگلها و بوستانها و میوه‌زارها، دیده می شود .

نوک درخت و روی شاخه‌های افقی پایین درخت یا روی تنه درخت و اغلب به‌ صورت دسته‌های پراکنده لانه‌سازی و زاد و ولد می کند .

پراکندگی :

بومی و بنسبت فراوان است .

سهره سیاه:

انگلیسی: Withe-winged Grosbeak

فرانسوی: Gros-bec a alies blanches

لاتین: Mycerobas carnipes

مشخصات :

21 سانتیمتر طول دارد؛ سهره ای خیلی بزرگ با منقاری مخروطی و بسیار کلفت است .پر و بالش تماما قهوه‌ای مایل به سیاه است، ‌بجز دمگاه زرد درخشان، قسمت زرد پایین شکم و لکه سفید و مشخص قاعده شاهپرهای نخستین بال .پرنده ماده قدری کمرنگ‌تر و قهوه‌ای‌تر از پرنده نــر است .

این پرنده درختزی است و کمتر از سهره‌های دیگر اجتماعی است .

پرواز این پرنده خیلی موجی است .

زیستگاه :

جنگلهای سرو کوهی در نواحی کوهستانی، در ارتفاع بین 2800 تا 3500 متر ؛ روی سرو کوهی لانه می سازد .

پراکندگی :

بومی و به تعداد خیلی کم دیده می شود .

(Family Fringillidae)

پرندگانی دانه‌خوارند با منقاری کوتاه و مخروطی و قوی؛ و پر و بال رنگارنگ دارند. بیشتر آنها در خارج از فصل زاد و ولد به طور دسته جمعی دیده می شوند .

نر و ماده آنها غالبا همشکل نیست .روی درختان و بوته‌ها و یا زمین لانه می سازند .غیر از دانه‌ها، گاهی از حشرات نیز تغذیه می کنند .

سهره مغولی:

انگلیسی: Mongolian Trumpeter Finch

فرانسوی: Bouvreuil de Mongolie

لاتین: Rhodopechys mongolica

مشخصات :

13 سانتیمتر طول دارد؛ شبیه ماده سهره صورتی است، با سطح پشتی قهوه‌ای‌تر و کمتر از آن خاکستری؛ که منقارش چندان کلفت نیست و به جای قرمز نارنجی، قهوه‌ای مایل به زرد کمرنگ است .

پرنده نــر ابروی صورتی مشخصی دارد . سطح شکمی این پرنده نخودی مایل به صورتی و

بالهایش قهوه‌ای است و شاهپرهای آن حاشیه صورتی و نوک سفید دارد .دمش قهوه‌ای و حاشیه شاهپرهای آن کم و بیش سفید است.

پرنده ماده شبیه پرنده نــر است؛ ولی پر و بالش رنگ صورتی کمتری دارد و رفتارش شبیه سهره صورتی است .

زیستگاه :

تپه‌های سنگی خیلی برهنه و خشک و شیبهای سنگی کوهستان؛ در مقایسه با زیستگاه سهره صورتی، معمولا در ارتفاع بیشتری دیده می شود .

پراکندگی :

بومی و بنسبت فراوان است .

سهره خاکی:

انگلیسی: Desert Finch

فرانسوی: Bouvreuil de Lichtenstein

لاتین: Rhodopechys obsolete

مشخصات :

14 سانتیمتر طول دارد؛ پر و بالش یکدست قهوه‌ای خاکی کمرنگ و در ناحیه شکم کمرنگتر است .

منقاری مخروطی و کلفت و سیاه یا تقریبا سیاه دارد .

پرنده نــر لکه‌ای در پس منقارش دیده می شود .

شاهپرهای بالش سیاه است، با حاشیه پهن سفید و لکه بزرگ صورتی رنگی روی پوش‌پرها و شهپرهای ثانوی دارد . دمش دو شاخه و سیاه رنگ و پره خارجی شاهپرهای آن سفید است.

پرنده ماده کمرنگتر از پرنده نــر است. پرنده‌ای است رام و زود انس ( رجوع کنید به سهره صورتی(

زیستگاه :

مناطق باز ، زمینهای زراعتی ، کوهپایه‌ها با بوته‌ها و درختهای پراکنده؛ عموما در باغها و بوته‌های کنار جاده دیده می شود و روی درخت یا بوته لانه می سازد .

پراکندگی :

به طور کلی، بومی و بنسبت فراوان است .

سهره گلی:

انگلیسی: Scarlet Rosefinch

فرانسوی: Roselin cramoisy

لاتین: Carpodacus erythrinus

مشخصات :

۱۴/۵ سانتیمتر طول دارد؛ پرنده نــر سر و سینه و دمگاه قرمز درخشان و منقار کلفت و بالهای قهوه‌ای پررنگ با دو خط بالی نامشخص و شکم سفید دارد . توصیف پرنده ماده و نــر سال اول و پرنده نابالغ تا حدی دشوار است

سطح پشتی آنها قهوه‌ای مایل به زرد است که در ناحیه دمگاه روشنتر و روی سرشان خاکستری رنگ تر است . سطح شکمی نخودی با رگه‌های ظریف قهوه‌ای دارد .

بهترین نشانه‌های تشخیص آنها عبارت است از: جثه خپله و چشمهای سیاه و برجسته و سر بزرگ و گرد و دو خط بالی کمرنگ و دم دوشاخه .

پرواز این پرنده موجی است .

زیستگاه :

بیشه‌ها و بوته‌ها و درختهای کوتاه نزدیک به آب؛

لانه‌اش را خیلی پایین و معمولا در میان گیاهان مناطق باتلاقی و در بعضی نقاط در جنگلهای بلوط می سازد .

پراکندگی :

تابستانها فراوان است و به صورت مهاجر عبوری در همه جای ایران دیده می شود .

سهره نوک قیچی:

انگلیسی: Crossbill

فرانسوی: Bec-croise des sapins

لاتین: loxia curvirostra

مشخصات :

16 سانتیمتر طول دارد؛ پرنده‌ای است وابسته به گیاهان تیره مخروطیان، از قبیل سرو و کاج و امثال اینها؛ که با منقار متقاطع و دم دوشاخه و رفتاری طوطی مانند در هنگام تغذیه مشخص می شود .

پر و بال پرنده نــر قرمز آجری است، با دمگاه روشنتر و بالها و دم تیره .نــر نابالغ قهوه‌ای مایل به نارنجی و پرنده ماده زیتونی است، با دمگاه و سطح شکمی زرد رنگ .

پرنده نابالغ خاکستری مایل به سبز است و در سطح شکمی رگه‌های فراوان و مشخصی دارد .پرنده‌ای است اجتماعی و رام که پروازش سریع و موجی است؛ و در این حالت سر بزرگ و دم کوتاهش جلب توجه می کند .

زیستگاه :

جنگلهای تیره مخروطیان

پراکندگی :

در پاییز و زمستان به تعداد کم و نامنظم و بیشتر در شمال ایران دیده می شود ؛ ولی در جنوب ایران تا ناحیه مرکزی فارس و بلوچستان نیز گزارش شده است .

سهره دمگاه سفید:

انگلیسی: Bullfinch

فرانسوی: Bouvreuil pivoine

لاتین: pyrrhula pyrrhula

مشخصات :

۱۴/۵ سانتیمتر طول دارد؛ نــرش پرنده‌ای است جالب توجه با سطح شکمی قرمز روشن و مشخص و

سطح پشتی خاکستری مایل به آبی . چانه و پیشانی و تارکش سیاه است و منقاری مخروطی و خیلی کلفت دارد . روی بالهای سیاهش، نوار پهن سفیدی دیده می شود و دمش سیاه است .پرنده ماده با پرنده نــر همشکل است، ولی در سطح شکمی قهوه‌ای مایل به صورتی و در سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری است .

پرواز این پرنده موجی است و اغلب در اختفا به سر می برد و بندرت در فضای باز دیده می شود .

زیستگاه :

کشتزارها و بیشه‌ها و پرچین‌ها و باغهای میوه؛

روی درختان و داخل پرچینها لانه می سازد .

پراکندگی :

بومی و تعداد آن بسیار کم است .

سهره نوک بزرگ:

انگلیسی: Hawfinch

فرانسوی: Gros-bec casse noyaux

لاتین: Coccothraustes Coccethraustes

مشخصات :

18 سانتیمتر طول دارد؛ منقار خیلی بزرگ و قطر زیاد گردن و دم کوتاه با نوک سفید و نوار پهن سفید روی بالهای سیاه مایل به آبی از نشانه‌های مهم در تشخیص این پرنده است. سرش به رنگ قهوه‌ای خاکی و پشتش قهوه‌ای سیر است . سطح شکمی آن قهوه‌ای مایل به صورتی کمرنگ و گلو و پس منقارش سیاه است. منقارش در بهار به رنگ آبی فلزی و در زمستان شاخی کمرنگ است .پرنده ماده کمرنگ‌تر و رنگ تارکش کمتر مایل به خرمایی است .

پرنده‌ نابالغ راه‌راه قهوه‌ای و لکه گلویی زردرنگ دارد .

پروازش سریع است و معمولا در ارتفاع زیاد پرواز می کند ، ولی در فواصل کوتاه با حرکتی جست مانند جابجا می شود.

در پرواز، منظره سر بزرگ و دم کوتاهش تشخیص آن را آسان می سازد؛ و از زیر، نواری شفاف در سراسر شاهپرهای نخستین آن مشاهده می شود .با قدرت جست می زند و با قامتی راست راه می رود و راه رفتنش شبیه اردک است .

اغلب در زمستان به صورت گله دیده می شود که در میان جنگل و روی زمین تغذیه می کند. پرنده‌ای است بینهایت محتاط و گوش به زنگ .

زیستگاه :

به‌ طور کلی، درخت‌زی است .

در جنگلها و بوستانها و میوه‌زارها، دیده می شود .

نوک درخت و روی شاخه‌های افقی پایین درخت یا روی تنه درخت و اغلب به‌ صورت دسته‌های پراکنده لانه‌سازی و زاد و ولد می کند .

پراکندگی :

بومی و بنسبت فراوان است .

سهره سیاه:

انگلیسی: Withe-winged Grosbeak

فرانسوی: Gros-bec a alies blanches

لاتین: Mycerobas carnipes

مشخصات :

21 سانتیمتر طول دارد؛ سهره ای خیلی بزرگ با منقاری مخروطی و بسیار کلفت است .پر و بالش تماما قهوه‌ای مایل به سیاه است، ‌بجز دمگاه زرد درخشان، قسمت زرد پایین شکم و لکه سفید و مشخص قاعده شاهپرهای نخستین بال .پرنده ماده قدری کمرنگ‌تر و قهوه‌ای‌تر از پرنده نــر است .

این پرنده درختزی است و کمتر از سهره‌های دیگر اجتماعی است .

پرواز این پرنده خیلی موجی است .

زیستگاه :

جنگلهای سرو کوهی در نواحی کوهستانی، در ارتفاع بین 2800 تا 3500 متر ؛ روی سرو کوهی لانه می سازد .

پراکندگی :

بومی و به تعداد خیلی کم دیده می شود .

 

سهره ریز (Family Estrildidae)

انگلیسی: With-throated Munia

فرانسوی: Munie a gorge blanche

لاتین: Lonchura malabarica

مشخصات :

۱۲/۵ سانتیمتر طول دارد و نر و ماده آن همشکل است . سهره کوچکی است با منقار بنسبت بزرگ و مخروطی، به رنگ شاخی مایل به خاکستری، و دم تقریبا دراز و نوک‌تیز و سیاه رنگی دارد .سطح پشتی و تارک و پس گردنش قهوه‌ای و دمگاه و سطح شکمی آن سفید است، با راه‌راه عرضی کمرنگ در پهلوها؛ و معمولا به صورت دسته‌های کوچک دیده می شود .

پروازش سریع و موجی است .

زیستگاه :

فضای باز با بوته‌های خار و درختان پراکنده ، کشتزارها ، باغها، و امثال آن .

لانه گنبد شکل و بزرگی روی شاخه‌های بیرونی بوته‌ها یا درختان می سازد .

پراکندگی :

بومی و به تعداد خیلی کم دیده می شود .

نظرات بسته شده است.