ضربه دیدگی و کوفتگی

به صدمه و ضایعه دیدن بافت های داخلی بدن بدون اینکه راه ارتباطی به بیرون و سطح بدن داشته باشد ضرب دیدگی اطلاق می شود. اگر کوفتگی یا ضرب دیدگی در نقاط حساس بدن مانند شکم، گردن و یا پهلوها باشد نیاز به بررسی بیشتر دارد چرا که ممکن است اعضای نرم زیر این قسمت ها دچار آسیب و پارگی شده باشند و خطرات بیشتر و مهمتری فرد را تهدید کند. لذا در صورت وقوع چنین ضرب دیدگی هایی بهترین اقدام، انتقال مصدوم به مراکز درمانی است.

نظرات بسته شده است.