طرقه ی کوهی

نام علمی : Monticola Saxatilis

نام انگلیسی: Rock Thrush    

نام فارسی: طرقه ی کوهی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد. طرقه ای نسبتا کوچک، با دم کوتاه و منقار بلند و بارز است. پرنده ی نر، به سهولت از سر و گردن و روتنه ی آبی خاکستری با لکه ی سفیدی در پشت، و زیر تنه و دم قرمز نارنجی شناخته می شود. با ل هایش تقریبا سیاه قهوه ای است. د رزمستان، تمام پر وبال کناره ی سیاه و سفید پیدا می کنند. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان، در اولین زمستان، شبیه نر در زمستان بوده اما اندکی قهوهای تر و شبیه طرقه ی آبی هستند.در چرده ی ماده، روتنه و بال ها، قهوه ای مایل به خاکستری با لکه ها و رگه ها ی سفید نخودی، زیر تنه و دم زرد نارنجی با رگه های قهوه ای تیره است.

صدا: صدای این پرنده، شبیه صدای طرقه ی آبی، اما آرامتر وبهصورت » که ش رر» یا « هی د» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، در مناطق صخره ای در ارتفاع 1000 تا 2600 متری با پوشش گیاهی پراکنده به سر می برد؛ اما هنگام مهاجرت به صورت عبوری در اغلب مناطق دیده می شود. و لابلای سنگ ها با پوشش گیاهی اندک آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران ، تابستان ها ، فراوان است.

حفاظت: پرنده ای منزوی است و به دشواری دیده می شود. چنین به نظر می رسد که در حال حاضر نیازی یه حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.