عقاب خاکی (عقاب دشتی)

نام علمی : Aquila Rapax

نام انگلیسی:  Tawny Eagle    

نام فارسی: عقاب خاکی (عقاب دشتی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 66 تا 79 سانتیمتر طول دارد. پرو بال پرنده ی بالغ کرم رنگ یکدست با حالت صورتی و قرمز کمرنگ دیده می شود و فاقد نوارهای سفید زیر بال هاست.ومنقاری بزرگ و بال هایی نسبتا پهن دارد. برخی به رنگ خاکستری و برخی سیاه مایل به قهوه ای اند. بنابراین، تشخیص آنها ا زعقاب صحرایی بسیار مشکل است ( این زیر گونه با رنگ در خاورمیانه کمرنگ است). پروبال پرنده ی جوان و غالبا بالغ نیز کمرنگ است؛ بخصوص در جوان ها که به رنگ کرم مایل به سفید، شبیه عقاب خالدار بزرگ، دیده می شود، اما کاملا با عقاب صحرایی تفاوت دارد. در پرنده ی بالغ لکه های کوچکی روی شاهپرها دیده می شود، که درجوان ها بزرگتر است. پرهای پرواز در سطح زیرین؛ در تمام سنین خاکستری تیره تا کمرنگ است و غالبا را رگه های متراکم و به صورت رگه رگه دیده می شود. برخی از این پرندگان کمرنگ ترند و شاهپرهای اولیه ی کمرنگ دارند، که انتهای شاهپرهای بالشان تیره است و فاقد کمرنگی حاشیه ی داخل پرهای اولیه اند. در جنوب شرقی ایران؛ زیر گونه اغلب با نوارهای سیاهی در زیر بالها دیده می شود.

صدا: این پرنده؛ هنگام نمایش های جنسی، صدایی شبیه پارس کردن، به صورت «کووک- کووک» دارد.

زیستگاه: این پرنده در استپ ها و دشت ها یخشک با درختان پراکنده و ساوانا نبه سر برده و روی بلندی ها و درختان قدیمی آشیانه می سیازد . در ایران؛ زمستان ها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در جنوب شرقی دیده شده است.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حفاظت شده است، بنابراین، باید ضمن بررسی محل های عبور و احتمالا تولید مثل آن ، برای حفاظتش اقدامات نخجدی صورت گیرد.

نظرات بسته شده است.