کاکایی

خانواده کاکایی (Family Laridae) – پرندگان ایران

پرندگانی اند دریایی با بالهای دراز و پاهای پرده‌دار که اغلب به‌طور دسته‌جمعی دیده می شوند. پروازی قوی دارند و بیشتر مهاجرند؛ بعضی از آنها همواره در خشکی دیده می شوند. این خانواده شامل دو دسته کاکایی ها و پرستوهای دریایی است .

کاکایی‌ها بیشتر سفیدند با سطح پشتی و بالهای خاکستری یا سیاه، پرجثه‌تر از پرستوهای دریایی اند، با بالهای پهنتر و پاهای درازتر و اغلب براحتی راه می‌روند. گونه‌های سرسفید غالبا در زمستان رگه‌های تیره‌ای روی سر دارند و انواعی که سر تیره تیره‌رنگ دارند در زمستان اغلب سرشان سفید است و تعدادی لکه‌های قهوه‌ای روی آن دیده می شود . نــر و ماده آنها همشکل است و روی زمین یا صخره‌های مشرف به دریا آشیانه می سازند، گاهی بالباز اوج می گیرند .

پرستوهای دریایی جثه‌ای باریکتر و کوچکتر از کاکایی‌ها دارند و بالهایشان باریکتر و پروازشان زیباتر از آنهاست . دمشان دوشاخه و منقار آنها باریکتر و نوک‌تیزتر است که در پرواز اغلب آن را رو به پایین نگه می دارند. بیشتر پرستوهای دریایی سفیدند، با تارک سیاه که در زمستان پیشانی آنها سفید است و بعضی کاکل دارند . معمولا درجا بال می زنند و برای گرفتن ماهی شیرجه می روند و بدشواری راه می روند . نر و ماده آنها همشکل است و روی زمین یا در آبگیرها آشیانه می سازند .

غذای پرندگان خانواده کاکایی شامل ماهیها و سخت‌پوستان و نرمتنان و حشرات و لاشه‌حیوانات و مواد گیاهی است. این خانواده شامل کاکایی ها و پرستوهای دریایی است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.