كلوت، ميراث كهن منابع طبيعي

كلوت به رمز و راز نشسته كویر لوت، در این سرمای سخت گزنده زمستانی شیوا و آرام خاطرات كهن ایام را در ذهن شیفته خود مرور می كند. این منظره جاودانه در آن سوی شهر قدیمی شهداد كرمان در بطن جذاب خود جلوه پرفروغی از میراث بسیار قدیمی منابع طبیعی را به نمایش می گذارد. بیابان های به شوره نشسته كویر لوت در فصل زمستان كه ایام خوش كویر نوردی را به جلوه واداشته استی كسه در متن سراب نشسته است.از شهر شهداد وقتی به حاشیه می آیید، كویر پردامنه لوت، منظر دیدگان را تا 45 كیلومتری شهداد می آراید. باد، با ترنم شیدا گونه می وزد و با آهنگی جادویی و دست های هنرمندانه شگفتی های كلوت كویری را به نمایش می گذارد.

این روزها فصل خوش كویر نوردی است. تغییرات آب و هوایی باران گاه و بیگاه را برتن شوره زار های حاشیه شهداد پاشیده است . پس از بارش هر باران، وزش باد هراسان بر كویر لوت خیمه می زنند. وقتی باد اوج می گیرد،ْ زوزه دل گیرانه اش سفره های رنگ آبی سراب كویری را پاورچین و آرام بر می چیند، تا خواب به تمنا نشسته كویر لوت آشفته نشود . تا چند هفته دیگر، باد موا ج رخ از كویر لوت بر می كشد و پس از چند روز آرامش و یكه تاری سراب بر عرصه های كویری، تندر توفان های سركش موسمی از چاله های سیاه كویر لوت سر بر آسمان می ساید. وقتی گردباد به توفان نشسته تن كویر را می روبد، ماسه های نقره ای به سان ستون های مواج تا مأورای آسمان چرخش تابداری را شكل می دهند. در این تغییرات هوایی، كلوت كویرلوت رخت سفر بسته ودر اعماق چاله های ناپیدای شوره زار بیابانی محو می شوند. تا توفان های موسمی نیامدند برای مشاهده كلوت این میراث كهن كویر در حاشیه شهداد، سفری را برنامه ریزی كنید….

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.