مراحل ساختن یک مسیر (Route)

ها می باشد که شما را به مقصد نهایی می رساند . فرق Waypoint اتصالی از مجموعه ، Route
پیچ و خمهای مسیر ثبت نمی شود و فقط مجموعه ، Route در آن است که در Track با Route
هایی که شما انتخاب کرده اید ترسیم می گردد . Waypoint ای از خطوط مستقیم می باشد که بین
50 مسیر را ثبت می کند که هر مسیر می تواند شامل 250 نقطه ، HCX به عنوان مثال یک دستگاه
باشد

را انتخاب Routes خود را دوبار فشار دهید . سپس گزینه GPS دستگاه Menu 1. کلید
کنید
را انتخاب کنید . Select Next Point را انتخاب کرده و سپس گزینه New 2. گزینه
اضافه کنید . Route مورد نظر خود را به Waypoint 3. حال
ایجاد شده اضافه کنید . Route آن را به Use 4. با انتخاب گزینه
می توانید مسیر خود را دنبال کنید . Navigate 5. حال با استفاده از گزینه
خود را به مقصد برسانید عبارتند از : Route روشهایی که می توانید با استفاده از گزینه
را انتخاب نمایید ( در هر صفحه ای که باشید ) ، یک خط مستقیم به سمت Goto  اگر گزینه
نقطه مورد نظر کشیده شده و شما را از طریق این خط به سمت هدف هدایت خواهد کرد
انتخاب کنید ، دستگاه شما به صورت Route را در صفحه Navigate  اگر شما گزینه
نقطه به نقطه و با خطوط مستقیم واصل بین این نقاط ، شما را به مقصد می رساند
انتخاب کنید هر دو حالت بالا تغییر Routes را در صفحه Follow Roads  اگر گزینه
خواهد کرد به این صورت که دستگاه شما تلاش خواهد کرد تا با استفاده از جاده های
موجود در نقشه ، مسیری را برای شما پیدا کند و شما را از طریق این جاده ها به مقصد برساند
این مساله در کشور ما به دلیل کامل نبودن نقشه ها ، به صورت کامل امکان پذیر نمی باشد

 

 

 

نظرات بسته شده است.