مرغابی کله سبز

مشخصات : 57سانتیمتر . پرنده ی نر سر سبز رنگ و براق ، طوق گردنی باریک و سفید، سینه بلوطی رنگ، سطح پشتی و شکمی خاکستری، دم سفید با شاهپرهای وسطی سیاه و برگشته ، و منقاری زرد رنگ دارد . پرنده ی ماده قهوه ای لکه لکه است با منقار تقریباً قهوه ای که اغلب در طرفین نارنجی رنگ می باشد . آینه ی بالی در هردو جنس به رنگ بنفش و محدود به دو خط سفید است که در پرواز به خوبی دیده می شود . پاهایش نارنجی است . پرنده ی نر در دوران تولک شبیه ماده ولی پررنگ تر است با آینه ی روشن تر ، تارک پررنگ تر ،سینه ی خرمایی و منقار زرد رنگ . تفاوت ماده ی (( کله سبز)) با با ماده ی(( اردک ارده ای)) در اندازه ی بزرگتر ،پروبال قهوه ای تر ،آینه ی بال بنفش رنگ و تیزی کمتر نوک بال است و بدن آن در حالت نشسته بیشتر در آب فرو می رود . از فیلوش ماده با سر و منقار درشت ، گردن ضخیم تر ،خط سفید در دو طرف آینه ی بالی ودم کوتاه تر و سفید قابل تشخیص است ، و از ((نوک پهن )) ماده با اندازه ی بزرگتر ،منقار خیلی کوچکتر و گردن درازتر باز شناخته می شود . پرواز کله سبز سریع و با بال زدن های کم دامنه همراه است و می تواند یکباره از سطح آب برخیزد . پرنده است اجتماعی و گله های آن در پرواز شکل مشخصی ندارد .

زیستگاه : دریاچه، برکه ،رودخانه ،تالاب ها. زمستان ها در سواحل پناه دار دریا و خورها دیده می شوند . در بین گیاهان نزدیک آب و گاهی در سوراخ های زمین آشیانه می سازد

پراکندگی : زمستان ها خیلی زیاد است به تعداد کم در ایران زادوولد میکند .

نظرات بسته شده است.