مسجد آقا میرزا محمد هاشم، اصفهان

این بنا در محله چهار سوی شیرازی ‌های اصفهان واقع شده و از بناهای دوره قاجاریه ـ اواخر قرن سیزدهم هجری ـ است. بنای مسجد دارای صحن، سردر، دو ایوان شمالی و جنوبی، شبستان گنبددار و صفه‌هایی در اطراف صحن است. نمای خارجی گنبد، آجری و داخل آن، پوشش ساده گچی است. کاشی کاری کتیبه دو گنبد و محراب آن، قدیمی است، ولی کاشی کاری نمای خارجی ایوان‌ها و صحن، از اقدامات سال 1363 هـ ‍. ق محسوب می ‌شود. همچنین در این ایوان، سنگابی با کتیبه‌ای به تاریخ 1280هـ . ق قرار دارد.

نظرات بسته شده است.