مسجد جامع بنافت

این بنا در بنافت، در 24 کیلومتری مهریز یزد واقع گردیده و بنای اولیه آن، از آثار قرن 7 ه-. ق است که در دوره های بعد و دوره اخیر تعمیر و تجدید شده است . پوشش بنا مسطح و تیرپوش است . آثار تاریخی و مهم این مسجد ، کتیبه ای چوبی مورخ 632ه-. ق است که بر سردر ورودی نصب کرده اند . متن کتیبه به خط نسخ، بعد ازآیات قرآنی، عبارات ذیل است : " المسجد المبارک الموضع الشریف محمد بن احمد بن محمد بن احمد العلوی الحسینی و استاد نجار عمر بن محمد ابوبکر مسته کذا فی تاریخ شهور سته ثانی ثلثین و سهتمائه " . در زیر کتیب فوق، کتیبه چوبی دیگری مورخ 903 ه-. ق نصب شده که محتوای آن، وقف نامه ای است . ستون های شبستان مسجد، سنگی و دارای سرستون های کنده کاری هستند . در دو لنگه مسجد نیز قدیمی است و بر آن عباراتی کنده کاری شده است . منبع : افشار. 1348،ج1،صص443-442

نظرات بسته شده است.