مسجد سرکوچه محمدیه، نایین

این بنای تاریخی درمحله محمدیه یکی از محلات قدیم شهر نائین واقع شده است. مسجد سرکوچه محمدیه متعلق به قرون اولیه هجری بوده که بیش از یک هزارسال قدمت دارد و از نظر شکل و پلان کاملا" بامساجد دیگر متفاوت بوده و این یکی از ویژگیهای مهم بنای مذکور می باشد. 


 این بنا فاقد صحن یا حیاط بوده، پلان آن به صورت مستطیل شکل یا گنبدی در مرکز ساخته شده است .
 از ویژگیهای مهم بنای تاریخی مسجد سرکوچه محمدیه کتیبه های کوفی متعدد در قسمت فوقانی دیوارها و گنبد مسجد بوده که کل کتیبه های آن بارنگ لاجوردی روی گچ و باخط کوفی ترسیم شده که قسمت ساقه گنبد کوچک آن آیه 18 سوره توبه ترسیم شده است .
 در قسمتی ازمسجد نام عشره مبشره به اضافه بسم الله الرحمن الرحیم نمایان است .

 

روبروی محراب تاریخ کتیبه ها به خط عربی به سال 469 هجری قمری دیده می شود .
به گفته مدنیان کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری نائین در سالهای گذشته تمامی قسمتهای بدنه ها ،گنبد و کتیبه ها توسط این سازمان مرمت و استحکام بخشی گردیده است .مقدار زیادی از جمله استحکام بخشی کتیبه ها و دیوارهای گنبد و تعمیرات خود بنا انجام شده است.
این بنا درفهرست آثار ملی به شماره به ثبت رسیده است .
مسجدسرکوچه محمدیه درمحمدیه شهر نائین ودرست درمرکزبافت قدیم این محل ساخته شده است.
این مسجد پلانی کاملاً متفاوت از دیگر مساجد تاریخی داشته و آن به صورت مستطیل شکل با گنبدی خشتی در وسط بنا ساخته شده است .

این مسجدکاملاًساده وکوچک ساخته شده که براساس شواهد ازجمله نوع پلان ، مصالح موجود ، کتیبه های کوفی ومحراب کاهگلی موجوددرزیرکتیبه ها تاریخ آن به قرون اولیه هجری متعلق می باشد.
مهمترین ویژگی هنری این مسجد وجود کتیبه های متعدد که سرتاسر قسمت فوقانی دیوارهای درونی مسجد را در بر گرفته است . این کتیبه ها با رنگ لاجوردی بوده و آیه 18 از سوره التوبه در آن ترسیم شده است ودرچهار قسمت مسجد نام عشره مبشره به اضافه بسم الله الرحمن الرحیم ترسیم شده است .
درقسمت روبروی محراب تاریخ ساخت مسجدویاترسیم کتیبه هابارنگ نوشته شده و تاریخ 469 ه ق رانشان می دهد.

نظرات بسته شده است.