مسجد صحراباغی، بندرعباس

این بنا در محله اوزی ها واقع گردیده و بنای اولیه آن در سال1310ه-. ق به هزینه حاج غفار صحرا باغی بنا گردیده بوده که در اوایل انقلاب اسلامی با شیوه و مصالح جدید تجدید ساختمان شده است . منابع: افشار سیستانی. 1376،ص446؛ تحقیقیات میدانی.1376

نظرات بسته شده است.