مسجد معتمد، کرمانشاه

این بنا در سبزه میدان، خیابان امام جمعه واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که در زمان محمد شاه قاجار توسط منوچهرخان معتمدالدوله گرجی – والی وقت کرمانشاه – بنا گردیده و در دوره اخیر تعمیر و بازسازی شده است . بنای کنونی مسجد مشتمل بر هشتی ورودی، صحن، شبستان ستوندار، حیاطی هشت ضلعی و بخش های خدماتی است . هشتی ورودی به صورت هشت ضلعی است و از طریق دالان نسبتا درازی به صحن مسجد راه پیدا می کند . صحن مسجد ، هیچ نشانی از اصالت تاریخی ندارد و در دوره اخیر به طور کامل سیمان کاری شده و دهنه های اطراف آن با پنجره های آهنی پوشیده شده است . بخش اصلی مسجد، شبستان ستونداری به شکل مستطیل است که در ضلع جنوبی صحن قرار دارد . پوشش طاق و گنبد این شبستان بر روی دو ردیف ستون 5 تایی قرار گرفته است . ستون ها آجری و به ابعاد تقریبی 90×90 سانتی متر هستند که به کمک دیوارهای کناری، 18 پوشش گنبدی را حمالی می کنند . گنبدها به جز گنبد میانی دهانه محراب، از نوع چهار بخشی هستند . گنبد میانی دهانه محراب، از نوع عرقچینی و دارای تزیینات آجر لعابدار است . به نظر می رسد که دهانه یا ناو ضلع شرقی شبستان بعدها به فضای شبستان اضافه گردیده و به همین دلیل است که محراب دقیقا در میانه ضلع جنوبی قرار ندارد . به غیراز محراب و گنبد فوق الذکر که با آجرهای لعابدار تزیین شده اند، بقیه سطوح شبستان، آجرکاری ساده است. در ضلع غربی بنا، حیاطی کوچک و هشت ضلعی با حوضی در میانه آن وجود دارد که احتمالا وضوخانه بنا بوده و امروزه نیز با سرویس بهداشتی یی که در کنار آن ساخته اند، چنان عملکردی پیدا کرده است . قطر این حیاط حدود 3 متر و نمای آن دارای طاقنماهایی است . از آثار دیگر قدیمی بنا، مجراهای سنگی هدایت آب پشت بام ها هستند که در دور تا دور صحن تعبیه شده اند. منابع: تحقیقات میدانی؛کرمانشاهان باستان. بی تا ،ص153

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.