مسجد مولاویردی خان

مسجد مولاویردی خان (قزوین) این بنا در جنوب خیابان امام خمینی و غرب خیابان مولوی قزوین واقع گردیده و در سال1069 ه-.ق. – زمان شاه عباس دوم صفوی – توسط حاجی ساروخان بنا گردیده است؛ اما به جهت مجاورت با مدرسه مولا ویردی خان ، به مسجد مولا ویردی خان شهرت یافته است . مولا ویردی خان که یکی از احفاد حاجی ساروخان بوده، در سال 1177ه-. ق ، مدرسه را در سه طبقه ساخت که بر اثر خرابی در سال 1250ه-. ق ، شخصی همنام وی، آن را تجدید کرد . منابع : ستوده.بی تا،ص17؛گلریز.1368،ج1،صص617-616

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.