مسجد میرزا محمد علی، آمل

این بنا در نیاکی محله ذآمل و متصل به تکیه نیاکی واقع گردیده که در سال 1255 ه-.ق توسط میرزا محمد علی نیاکی بنا گردیده و در دوره های بعد، تغییرات و تعمییراتی در آن انجام شده است. بر بالای محراب، لوحه ای چوبین متضمن کتیبه ای مورخ 1255 ه-.ق نصب شده است. منبع: ستوده. 1366،صص89-88

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.