مسجد پامنار، کرمان

مسجد پامنار در خیابان فتحعلی شاه قرار دارد و از آثار دوره حکومت آل مظفر است . این بنا دارای قدمت تاریخی زیادی می باشد در سال ‪ ۷۹۳ه.ق به فرمان عمادالدین سلطان محمود برادر شاه شجاع از خاندان آل‌مظفر ساخته شده و شامل سردر ورودی ومناره وصحن کوچکی است . نمای سردر این مسجد با کاشیکاری مقرنس کار زیبایی تزئین یافته است

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.