مسجد گلشن، گرگان

این بنا نزدیک چهارراه میدان واقع گردیده است . اصل آن را از دوره صفویه می دانند که در دوره قاجاریه تعمیر و بازسازی شده است . مسجد مزبور در سال های اخیر علی رغم ثبت تاریخی، تخریب و مسجد جدیدی با اسلوب مشابه مسجد قدیمی، جایگزین آن گردیده است . گفته می شود که ایوان جنوبی مسجد مربوط به مسجد قدیمی است؛ لکن ظاهر بنا نشان می دهد که به صورت کامل بازسازی و تزیین شده گرفته است . بنای قدیمی این مسجد به شماره 1346/3 به ثبت تاریخی رسیده است .

نظرات بسته شده است.