مورچه ها چگونه راه خود را پیدا می کنند

راه یابی مورچه ها وقتی لانه شان را ترک می کنند علائم روی زمین با نشانه می گذارند

دانشمندان درباره انواع مختلف مورچه ها مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده اند که هر نوع مورچه ای طریقه مخصوصی در پیدا کردن راه لانه اش دارد مثلاً بعضی از مورچه ها از طریق نشانه گذاری در روی زمین استفاده می کنند، یعنی وقتی لانه شان را ترک می کنند ، یعنی وقتی لانه شان را ترک می کنند علائم روی زمین با نشانه می گذارند تا در موقع برگشت بتوانند از روی آن نشانه ها راه لانه خود را پیدا کنند درشت شبیه علائم ساختمانها و یا خیابانها که ما برای پیدا کردن خانه خود از آنها استفاده می کنیم.
دسته دیگر از مورچه ها با نگاه کردن به ارتفاع خورشید و در بالای افق راه خود ار می یابند که بشر جز با استفاده از ابزار و وسایل مخصوص قادر به استفاده از این طریق نیست.
بعضی دیگر از مورچه ها هم از نشانه های روی زمین و خورشید کمک می گیرند دانشمندان این را با تجربه هایی ثابت کرده اند آنها ابتدا روی مورچه نشانه گذاری کردند و سپس آنرا به حال خود گذاشتند و شروع به تعقیب آن نمودند و بعد از آنکه مورچه تکه خوراکی پیدا کرد و خواست که به لانه اش برگردد، آنها آنرا بلند کرده و نقطه دیگری که درست مخالف لانه اش بود قرار دادند یعنی اگر قبلاً رو به مشرق بوده حالا رو به طرف مغرب گذاشته شد در این حالت مورچه نمی توانسته از آفتاب کمک بگیرد چونکه به نظر آن ظاهراً آفتاب در یک جای دیگر بود.
بنابراین ابتدا مورچه مدتی سرگردان شده و شروع به اینطرف و آنطرف رفتن نمود.
ولی بالاخره با یافتن یک نشانه زمینی به خانه خود رسید دانشمندان با تعیین و حساب وقت این آزمایشها به این نتیجه رسیده اند که بعضی اوقات یک مورچه ممکن است چندین ساعت برای پیدا کردن نشانه زمینی که راهنمای او در رسیدن به لانه اش می باشد، به جستجو بپردازد و در آخر مورچه هایی وجود دارند که با بو کشیدن لانه خود ر می یابند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.