پرستو دریایی بال سفید

نام علمی : Childonias Leucopterus

نام انگلیسی: White winged Black Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی بال سفید

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده22 سانتیمتر طول دارد و ا زپرستو دریایی تیره کوچکتر و منقارش به صورت آشکاری ظریف تر و کوتاهتر است و بسیار راحت تر پرواز می کند. پرنده ی بالغ؛ تابستان ها، از سیاهی رنگ بدن و زیر بال ها، که در تضاد با رنگ خاکستری سفید پرهای پروازش قرار دارد وهمچنین از سفیدی دم دو شاخه و روی بال هایش، از پرستو دریایی سیاه متمایز می شود (زیر بال های پرستو دریای سیاه، به طور یکنواختی خاکستری کم رنگ و روی بال ها و دمش خاکستری است). زمستان ها، زیر تنه ی سفید، روتنه خاکستری کمرنگ است و به آسانی از پرستو دریایی سیاه، که در دو طرف سینه اش لکه ی سیاهی دارد، تشخیص داده می شود. همچنین دم و دمگاه سفیدش از پرستو دریایی سیاه، که به رنگ خاکستری تیره است متمایز می شود. در پرنده ی جوان، روتنه و پهلوها تیره تر و روی بالها کمرنگ تر از پرستو دریایی سیاه جوان است. دراواخر پاییز پرهای جبه و رو تنه به رنگ خاکستری تیره تغییر پیدا می کند.

صدا: صدای این پرنده خشن و خشک؛ شبیه «که ش » یا «که روک»شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در آب های داخلی به سر بدره و به صورت عبور، در سواحل دریا دیده می شود و به صورت گروهی، روی گیاهان شناور در در یاچه ها و باتلاق های آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در ایران؛ نسبتا فراوان است و در شمال غرب تولید مثل می کند.

حفاظت: برای حفاظت از این پرنده، باید همانند پرستوهای دیگر رفتار کرد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.