پرستو دریایی کاکلی بزرگ ( پرستو دریایی کاکلی)

نام علمی : Sterna Bergii

نام انگلیسی:  Swift Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی کاکلی بزرگ ( پرستو دریایی کاکلی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتیمتر طول دارد و پرستویی بزرگ، اما کوچکتر از پرستو دریایی خزر است. پرنده ی بالغ، به واسطه ی منقار بزرگتر ، ضخیم تر و رنگ زرد مایل به سبزش ، به آسانی از پرستو دریایی کاکلی کوچک متمایز می شود. ( در پرستو دریایی کاکلی کوچک، منقار کوچکتر و زرد نارنجی است) . پرنده ی بالغ در تابستان ها، با سر و تاج مشخصی؛ که به شکل کاکل کوتاهی در پشت سر قرار دارد. دیده می شود. پیشانی سفید و زیرتنه و دم سفید نقره ای مایل به خاکستری و پاها به رن سیاه است. در پرنده ی جوان، پرو بال روشن تر، روتنه و بال ها خاکستری مایل به قهوه ای و تارک و کاکل کمرنگ تر دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده ، خشن و شبیه « کی ی – ری ت » یا «کری ی – کری ی » شنیده می شود.

زیستگاه: این ساحل زی بوده و به صورت گروهی در جزایر شنی یا سواحل ماسه ای دریا آشیانه می سازد. در ایران، در مناطق جنوبی نسبتا فراوان است و تولید مثل نیز می کند.

حفاظت: برای حفاظت از این پرنده باید از جمع آوری تخم های آن در هنگام تولید مثل در جزایر خلیج فارس جلوگیری شود.

نظرات بسته شده است.