پرستو دریایی کاکلی کوچک

نام علمی : Sterna Bengalensis

نام انگلیسی:  Lesser Crested Tern    

نام فارسی: پرستو دریایی کاکلی کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 41 سانتیمتر طول دارد و تقریبا هم اندازه ی پرستو دریایی تک زرد، اما از نظر پر و بال شبیه پرستو دریایی کاکلی بزرگ است. منقار نازک و کشیده به رنگ زرد نارنجی، روتنه خاکستری، دم و دمگاه خاکستری کمرنگ و کاکل پس سر سیاه است، که تابستان ها، تارک و پیشانی را نیز در بر می گیرد. در بیشتر اوقات سال، پیشانی سفید است. زمستان ها، منقار نارنجی کمرنگ مایل به زرد و تارک و کاکل سیاه بوده و رگه های سفیدی در آن دیده می شود. پرنده ی جوان شبیه پرستو دریایی کاکلی بزرگ جوان است، با این تفاوت که روی بال ها نوار تیره رنگ و وسیط بال ها خاکستری کمرنگ تر و منقار زرد خاکستری است و لکه ی تیره ی داخل بال ها تا اولین بهار باقی می ماند. پروازش سبک و زیباست و بال ها در پرواز ، نسبت به پرستو دریایی تک زرد، اندکی به مرکز بدن نزدیکتر است وعمدتا منقارش را افقی تر نگه می دارد.

صدا: صدای این پرنده شبیه پرستو دریایی تک زرد، اما کمتر زنگ دار است و به صورت «که رری ک – که رری ک» یا «که رری ی ت – که رری ی ت» و یا «کی – کی – کی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در سواحل دریاها و جزایر داخل دریا به سر برده و روی شن های ساحل یا ساحل شنی جزایر داخل دریا تولید مثل می کند. در ایران، به صورت بومی و در مناطق مناسب زیستگاهی اش نسبتا فراوان بوده و تولید مثل نیز می کند.

حفاظت: برای حفاظت از این پرنده باید از جمع آوری تخم های آن در هنگام تولید مثل در جزایر خلیج فارس جلوگیری کرد.

نظرات بسته شده است.