چکچک ابلق

نام علمی : Oenanthe Pleschanka

نام انگلیسی: Pied Wheatear    

نام فارسی: چکچک ابلق

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد با دم نسبتا بلند، اغلب روی بوته ها می نشیند. د رپرنده ی نر ، روتنه گردن و بال ها سیاه، سر ، تارک و پس گردن سفید، و در زمستان قهوه ای کمرنگ است. زیر تنه در پاییز نخودی، پشت سیاه، زیرگلو نخودی، تارک تیره و خط ابرویی سفید نخودی است. پرنده ی ماده، در پاییز، با کناره های سینه، به رنگ قهوه ای تیره، دیده می شود که به طرف پایین گلو به رنگ خاکستری متمایل می شود . پرنده ی ماده، د راولین پاییز عمرش، از ماده ی چکچک گوش سیاه؛ به واسطه ی رنگ جبه و پرنده ی ماده، در اولین پاییز عمرش، ازماده ی چکچک گوش سیاه، به واسطه ی رنگ جبه و شانه ها ، که به  صورت ردیف کنگره های کمرنگی دارند، متمایز می شود. د رمناطق شمالی ایران، از جفت گیری با چکچک گوش سیاه، نژ ادهای حد واسطی به وجود آمده، که بعضی از آنها، گاهی سیاهی گلو و کناره های گردن را ندارند.

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد با دم نسبتا بلند، اغلب روی بوته ها می نشیند. د رپرنده ی نر ، روتنه گردن و بال ها سیاه، سر ، تارک و پس گردن سفید، و در زمستان قهوه ای کمرنگ است. زیر تنه در پاییز نخودی، پشت سیاه، زیرگلو نخودی، تارک تیره و خط ابرویی سفید نخودی است. پرنده ی ماده، در پاییز، با کناره های سینه، به رنگ قهوه ای تیره، دیده می شود که به طرف پایین گلو به رنگ خاکستری متمایل می شود . پرنده ی ماده، د راولین پاییز عمرش، از ماده ی چکچک گوش سیاه؛ به واسطه ی رنگ جبه و پرنده ی ماده، در اولین پاییز عمرش، ازماده ی چکچک گوش سیاه، به واسطه ی رنگ جبه و شانه ها ، که به  صورت ردیف کنگره های کمرنگی دارند، متمایز می شود. د رمناطق شمالی ایران، از جفت گیری با چکچک گوش سیاه، نژ ادهای حد واسطی به وجود آمده، که بعضی از آنها، گاهی سیاهی گلو و کناره های گردن را ندارند.

صدا:صدای این پرنده کوتاه و آهنگین و اغلب د رپرواز، شبیه «تک» و خشک شبیه«ترل ت» شنیده می شود.

زیستگاهک انی پرنده د رمناطق سنگلاخی ، تپه ماهورهای صخره ای با توته های پراکنده به سر برده وزمستان هآ، به صورت مهاجر عبوری،در مزارع لخت و اراضی مخروبه و بیابان های با پوششش اندک دیده می شود و درسوراخ ها، به خصوص در دیواره ی ساحل رودخانه ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها نسبتا فراوان وبه صورت مهاجر عبوری، در همه جا دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است.