چکچک بیابانی

نام علمی : Oenanthe Deserti

نام انگلیسی: Desert Wheatear    

نام فارسی: چکچک بیابانی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/14 سانتیمتر طول دارد . و به سهولت از سایر چکچک ها، به واسطه ی دم کامال سیاه( بدون حاشیه های بلند سفید در آن ) شناخته می شود. پرنده ی نر، دارای گلویی سیاه است، که با خط سیاه نازکی به بال های سیاه وصل شده است، تارک و روتنه نخودی مایل به قهوه ای نانجی کمرنگ و سینه دم سیاه، دارای پرو بال نارنجی است. پرنده ی ماده، بجز دم سیاه، دارای پر و بال قهوه ای مایل به نخودی است. دمگاه و شانهها سفید نخودی است. معمولا روی بوته های کم ارتفاع یا روی زمین می نشیند.

صدا: صدای این پرنده، کوتاه و ساده، به صورت سوت مانند  آرام شنیده می شود.

زیستگاه: انی پرنده ، در دشتهای لم یزرع یا سنگلاخی و زمستان ها در گشتزارهای مجاور زمین های بایر دیده شده و در سوراخ ها ولابلای صخره های آشیانهیم سازد، د راایران نیمه مهاجر و فراوان است  و د رمهاجرت به تعداد فراوان از مناطث پست ناحیه ی خزر عبور می کند. گزارش هایی مبنی بر تولید مثل این پرنده در جنوب خراسان وجود دارد.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.