کالیبره کردن GPS

کالیبره قطب نمای دیجیتال
پیش از استفاده از دستگاه می بایست قطب نما وارتفاع سنج دستگاه را کالیبره نمود . ضروری است
عملیات کالیبره شدن را پس از هر بار تعویض باطری مجددا به روش زیر انجام داد. در غیر این صورت
قطب نما و ارتفاع سنج از دقت کافی برخوردار نخواهند بود
روش کالیبره کردن قطب نما
Which را انتخاب کرده و سپس در پاسخ به سوال Calibration گزینه ، Setup از منوی
چه سنسوری را می خواهید کالیبره کنید ؟ ) گزینه ) sensor would you like to Calibrate
را انتخاب می نمایید . این گزینه همچنین از صفحه قطب نمای شما در دسترس می باشد Compass
روی علامت دوم بالای صفحه تصویررفته ?? توسط کلیدهای جهت نما COMPASS . در صفحه
فشار می دهیم صف حه جدید کوچکی باز می شود در این صفحه عبارت 4 یعنی ? کلید
به معنای عملیات کالیبره) را انتخاب می نمائیم ، صفحه جدیدی ) CALIBRATE COMPASS
را فشار ? کلید START باز می گردد. روی عبارت CALIBRATION با نام
دهید


برای کالیبره کردن دستگاه را در حالتی که تقریباً تراز باشد روی سطحی صاف بطور
بسیار ملایم دوبار در جهت عقربه های ساعت بچر خانید

CALIBRATION اگر روش کالیبره کردن را به درستی انجام داده باشید پیغام
به معنای عملیات کالیبره شدن با موفقیت انجام گرفته COMPLETED SUCCESSFULLY
که در پایین صفحه OK است نمایش داده می شود. برای اتمام عملیات ش ما می بایست روی کلید
بصورت نوار مشکی رنگ نمایش داده می شودکلیک نمایید. پس از این کار دستگاه بطور اتوماتیک به
باز می گردد. COMPASS صفحه
یا ارتفاع سنج: (ALTIMETER) روش کالیبره کردن
روی علامت ?? توسط کلیدهای جهت نما Altimeter در صفحه
را برای تایید وانتخاب فشار ? ENTER دوم بالای صفحه رفته وکلید
Altimeter دهید. صفحه جدیدی باز می شود از فهرست فوق عبارت
به معنای عملیات کالیبره) را انتخاب نمائید صفحه جدیدی ) Calibrate
باز می گردد . در وسط صفحه از شما این سوال Ca به صفحه ENTER سپس با فشار کلید
باز می گردیم. MENU
و تنظیمات اولیه به معرفی سایر Setup حال پس از معرفی صفحه
می پردازیم : Main Menu قسمتهای

 libration با نام
پرسیده می شود. آیا ارتفاع واقعی این نقطه را می دانید؟ در پایین همین
را فشار دهید حال ? کلید yes صفحه دو انتخاب وجود دارد روی عبارت
از جدول مقدار صحیح را وارد نمائید .درصورت نداشتن ارتفاع دقیق
دستگاه ارتفاعی را که بر اساس میزان فشار هوا سنجیده است را درنظر می
گیرد.
 

 

نظرات بسته شده است.