کرکس پشت سفید (دال پشت سفید)

نام علمی : Gyps Bengalensis

نام انگلیسی:  Indian white backed Vulture    

نام فارسی: کرکس پشت سفید (دال پشت سفید) 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 87 سانتی متر طول دارد. شبیه کرکس و کوچکتر از آن است. قسمت پایین بال ها و پشت سفید رنگ و پرهای پروازش تیره است. زیر تنه بسیار تیره تر از کرکس است که لکه ی سفیدی در پشت و دمگاهش دیده می شود وبقیه ی روتنه ثهوه ای مایل هب سیاه است. سر و گردن خاکستری و  پوشپرهای زیر دم و ران هایش سفید است. جوان ها فاقد رنگ سفید دمگاه و پوشپرهای پایین بال اند. پرهای پوششی روی بال های این پرنده قهوه ای و در پرنده ی نابالغ نوارهای کرم رنگی در میانه ی پایین بال ها مشاهده می شود. این پرنده اجتماعی است واغلب اجازه ی نزدیک شدن را به انسان می دهد.

صدا: صدای این پرنده در هنگام تولید مثل هیس مانند شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق باز، با درخت های پراکنده، و اراضی کشاورزی اطراف روستاها به سر می برد. در ایران، به تعداد اندک، دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضرنیازی به برنامه ریزی ویژه یندارد، اگرچه شناخت جمعیت و پراکندگی آن ضرورت تام دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.