کفچه نوک

نام علمی : Platalea Ieucorodia

نام انگلیسی:  Spoonbill    

نام فارسی: کفچه نوک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 85 سانتیمتر طول دارد، که نیم آن را بدن تشکیل می دهد. پرنده ای بزرگ و از دور شبیه درنای سیبری است. نوارپهن زرد کمرنگی روی سینه اش دیده می شود که تا پشت بدن امتداد دارد. منقار و پاهایش سیاه رنگ بوده و برنوک منقار کفگیر مانندش لکه ی زرد رنگی پدیدار می شود که تا پس سر امتداد دارد. گله های این پرنده در یک خط پرواز می کنند.

صدا: این پرنده عمدتا ساکت است، اما در فصل تولید مثل صدای خر خر مانندی دارد.

زیستگاه: این نپرنده د رمناطق آبی کم عمق، نیزارهای باتلاقی، خورها، دریاچه ها و به صورت گروهی در جزایر به سر برده و روی درختان یا درون نیزارها تولید مثل می کند. در ایران نسبتا فراوان است و به طور گروهی در اغلب منطاق یدده شده و در فارس تولید مثل می کند. به صورت مهاجر عبوری در خراسان دیده میشود.

حفاظت: جلوگیری از شکار و حفاظت از مناطق زیستی این پرنده ضرورت تام دارد.

نظرات بسته شده است.