کوه الانه سر ۴۰۵۰ متر (اعلانثار)

   

نام فارسی :  کوه الانه سر 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغراقیایی: این قله در منطقه جنوب تخت سلیمان و در نواحی شمالی آبادی پراچال و ناریان طالقان و در سمت جنوب آبادی های الیت ودلیر قرار دارد که در اصطلاح محلی به آن آلانه سر می گویند.

بررسی توپوگرافی :آلانه سر قله ای مرتفع در حدود فاصله غرب قلل زرینه کوه و سیاه لیز و در جناح شرقی قلل لشگر که بزرگ و کوچک قرار دارد. جناح شمالی قله دارای دره ای بزرگ و وسیع و پر شیب است که به نزدیکی را مالرو دریچه بند خط مواصلاتی قدیمی طالقان به دلیر می رسد. قله گت غار به ارتفاع 3749 متر بر روی شانه شمالی قله واقع است که ازطریق این قله تخت خرس به قله شمالی لاجی پاره به ارتفاع 3750 متر منتهی می گردد. سراسر جناح های جنوبی قله به سمت طالقان و مشرف بر مرتع پیاز چال ومنطقه عمومی دُمچه می باشد.

مسیر صعود به قله: در یکی از روزهای اواخر بهار جاده مسطح شهرک طالقان را به سوی جوستان پشت سر می گذاریم. و سپس از طریق جاده خاکی پر اُفت وخیزی به سمت شمال به سوی آبادی مهران درزیر قله3073 متری دهاله به پیش می رویم. هوا را عطر و بوی عجیبی پر کرده است و راه نا تمام به نظر می رسد. جاده پر پیچ و خم پس از عبور از کناره آبادی های دیزان وخیکان درعمق دره هزارچم به دهکده کوچک و محقرپراچان می رسد. خانه های ده راکه با گِلِ سرخ رنگی پوشانده اند یک دست و آرام درکنار رودخانه ای خروشان می یابیم. از رودخانه خورشان می گذریم و از سمت دیگر آن به سوی دره خاکین رهسپار می شویم. (1). دره خاکین قدری تنگ تر ازدره است که پیموده ایم. راه ارتفاع گرفته ودرامتدادرودخانه به گوسفند سراهای بزرگی در زیر قله 3541 متری خاکین می رسد. مسیر را از طریق یال پرشیب جنوبی قله به سمت بالا ادامه می دهیم (2). هر چه به ارتفاع مان افزوده می شود، مناظر بهتری را ازقلل علم کوه می بینیم. لکه برف های بزرگ برروی گردونکوه وزرین کوه ودامنه های آن به پایین کشیده شده اند. ارتفاع افزوده گشته وبالاخره بر فراز قله خاکین قرارمی گیرد. از قله تمامی خط الرأس جنوبی حد فاصله زرین کوه تا لشگرک بزرگ میش چال وکلون به خوبی دیده می شود. ازطریق یال تپه ماهوری که راه مالرو در آن پیچ تاب می خورد ارتفاع کم کرده و به داخل دره پیازچال سرازیر می شویم. (3). قله آلانه سر باخاکی سیاه رنگ در رو به رو ما قرار دارد. قدری آن را از سمت غرب دورزده به داخل کاسه پیازچال با چمن معرف و سر سبز آن می رسیم (4). ازاین جا ازطریق یال پرشیبی که در وسط آن صخره ای کوچک قرار دارد باید در ادامه مسیر می دهیم. این یال با شیب تندی در میان خاک های قرمزرنگ درارتفاع 3850متری به خط الرأس شرقی ـ غربی آلانه سر می رسد. (5)از فراز این خط الرأس دره بزرگ دلیرو قلل ابیدر ودیوچال را به وضوح مشاهده می کنیم. مسیر به سمت شرق متمایل شده و پس از یک بلندی فرعی از طریق لبه نسبتاًباریک خط الرأس سنگلاخی به قله می رسیم. سپس ازطریق شیب کناری یال صعود شده و در کنار چند لکه برف بزرگ مجدداً به پیازچال باز می گردیم.

وضعیت زمستان در قله: قلل خط الرأس آلانه سر وزرین کوه از جمله مناطقی هستندکه صعودهای زمستانی اندکی را به خود دیده اند. زمستان های پر برف دره هزار چم وزیر خط الرأس باحجم سنگین برف احتمال فراوان سقوط بهمن درمسیر دره خاکین و همچنین دره شمالی دلیر از جمله موانع بزرگ بر سر راه صعود زمستانی این قلل می باشد.

نظرات بسته شده است.